Terminarz

Nadchodzące szkolenia

To są 42 nadchodzące szkolenia - Strona 1 / 9

18
Lut
2019
Szkolenia

Ochrona powietrza w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska i w przepisach aktów wykonawczych do tej ustawy

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
1. System oceny jakości powietrza, standardy jakości powietrza, wartości odniesienia dla poziomów substancji w powietrzu, obszary o przekroczonych standardach jakości powietrza i uwarunkowania dot. oddawania do użytkowania i eksploatacji instalacji na tego typu obszarach; 2. Programy ochrony powietrza, uwarunkowania wynikające z zapisów POP, m.in. w kontekście eksploatacji instalacji; 3. Kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – metodyka analizy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu i oceny dotrzymywania poziomów dopuszczalnych/wartości odniesienia dla substancji w powietrzu; 4. System regulacyjny w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza: pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowane, zgłoszenia eksploatacji instalacji. 5. Omówienie zasad wydawania pozwoleń emisyjnych – wymagania dotyczące wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/pozwolenia zintegrowanego (przede wszystkim w aspekcie emisji do powietrza), zakres decyzji [...]
20
Lut
2019
Szkolenia

Przepadek pojazdu na rzecz powiatu w trybie art.130a ustawy – prawo o ruchu drogowym. Zasady ustalania przez radę powiatu wysokości opłat za usuwanie (holowanie) i parkowanie pojazdów.

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
1. Przesłanki usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela. 2. Tryb postępowania w sprawie przemieszczenia lub usunięcia pojazdu. 3. Obowiązki starosty w zakresie usunięcia pojazdu z drogi. 4. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów. 5. Uchwała rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów. Kwestionowanie uchwał przez prokuraturę i sądy administracyjne. 6. Wystąpienie do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu. 7. Wykonywanie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu. 8. Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. 9. Postępowanie dotyczące ustalenia i zwrotu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu. 10. Pojęcie „ zakończenie postępowania”, ustalanie właściciela pojazdu, elementy postępowania administracyjnego. 11. Egzekucja ustalonych należności związanych usuwaniem, przechowywaniem, z oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu. 12. [...]
20
Lut
2019
Szkolenia

Zagadnienia podziałów nieruchomości na tle najnowszego orzecznictwa

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
I. Rodzaje podziałów nieruchomości. II. Zasady opiniowania podziałów nieruchomości w oparciu: ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy, przepisy odrębne. III. Procedura podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego. IV. Dostęp do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału. V. Zasady dokonywania podziału; Podmioty uprawnione do wnioskowania o podział, Dokumenty niezbędne do wnioskowania o podział, Opiniowanie projektu podziału, Zawieszenie postępowania, Podjęcie postępowania, Treść decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, VI. Skutki prawne wydzielenia działek pod drogi publiczne. [...]
21
Lut
2019
Szkolenia

Wybrane zagadnienia z planowania przestrzennego – przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
1. Podstawy stwierdzenie nieważności aktów planistycznych – właściwość organu, tryb, zasady sporządzania – ostatnie zmiany. 2. Uchylenie aktu planistycznego w trybie autokontroli przez radę gminy. 3. Cmentarze w planowaniu przestrzennym. 4. Drogi wewnętrzne w planie miejscowym. 5. Lokalizacja infrastruktury technicznej w terenach rolnych i leśnych. 6. Scalanie i podział w planowaniu przestrzennym. 7. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 8. Uzasadnienie do projektu planu. Rola oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych. 9. Linie zabudowy. 10. Inne najczęściej pojawiające się problemy w praktyce sporządzania aktów planistycznych gminy. 11. Dyskusja. [...]
21
Lut
2019
Szkolenia

Analiza ryzyka i ocena skutków wg RODO/ISO

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
Podstawy programowe szkolenia: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. (RODO/GDPR), Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, zgodnie z zaleceniami norm ISO 27001, ISO 27005, Wytyczne dla oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z dobrymi praktykami normy ISO 29134, Uczestnicy w cenie szkolenia otrzymują: przykłady zagrożeń pomocnych w wykonaniu analizy ryzyka, przykłady metodologii szacowania ryzyka, a także wzór raportu z oceny skutków dla ochrony danych, zgodny z normą ISO! Program szkolenia: Moduł I. Analiza ryzyka zgodnie z ISO 27005. Uczestnicy otrzymują wskazówki i przykłady do wykonania analizy ryzyka w systemie ochrony danych. 1. Podejście oparte na ryzyku. Wymagania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w kontekście zarządzania ryzykiem. 2. Analiza ryzyka w ochronie danych. Dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem w bezpieczeństwie informacji zgodnie z normą ISO 27005. 3. Role i odpowiedzialności w opracowaniu analizy ryzyka w organizacji. 4. Przygotowanie do przeprowadzenia analizy ryzyka w organizacji - kontekst organizacji, niezbędne zasoby. 5. Kryteria oceny ryzyka i akceptowania ryzyka przez Administratora Danych Osobowych. 6. Identyfikacja [...]

Wspierane przez iCagenda

Najbliższe Szkolenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
23
24
26
© 2017 Instytut Szkoleń Impuls.