Terminarz

Nadchodzące szkolenia

To są 22 nadchodzące szkolenia - Strona 1 / 5

25
Kwi
2019
Szkolenia

Kompetencje i zadania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
1.Warsztat wprowadzający. 2. Prawne i systemowe podstawy działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawy prawne działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych. Działalność gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – rola i podstawowe zadania. Zasady wydawania i cofania zezwoleń oraz prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, lokalne strategie ograniczania dostępności alkoholu Konstruowanie i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Problemy alkoholowe. Problemy alkoholowe w Polsce i innych krajach. Wzory spożywania alkoholu: spożywanie alkoholu o niskim poziomie ryzyka szkód, picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie od alkoholu. Metody leczenia osób uzależnionych, system lecznictwa odwykowego. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego. Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną i współuzależnioną. 4. Przemoc w rodzinie. Zjawisko przemocy domowej. Lokalny system przeciwdziałania przemocy w [...]
25
Kwi
2019
Szkolenia

Planowanie przestrzenne w gminach

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
1. Planowanie przestrzenne jako wieloletni całościowy program gminy. 2. System planowania przestrzennego. 3. Rodzaje opracowań planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, plan miejscowy, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu) 4. Procedura planistyczna – rola organów sporządzających projekty opracowań planistycznych, w tym radnych. 5. Powiązania planowania przestrzennego z finansami gminy – odpowiedzialność gminy za nietrafne decyzje planistyczne. 6. Negatywne skutki suburbanizacji – odpowiedzialność gminy, środki zaradcze, plan na przyszłość. 7. Uchwała reklamowa – znaczenie dla gminy, procedura. 8. Wstęp do rewitalizacji – miejscowy plan rewitalizacji. 9. Studia przypadków. [...]
26
Kwi
2019
Szkolenia

LUBLIN: Kompetencje i zadania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejsce: Lublin, Hotel Forum, ul.Obywatelska 8
1.Warsztat wprowadzający. 2. Prawne i systemowe podstawy działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawy prawne działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych. Działalność gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – rola i podstawowe zadania. Zasady wydawania i cofania zezwoleń oraz prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, lokalne strategie ograniczania dostępności alkoholu Konstruowanie i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Problemy alkoholowe. Problemy alkoholowe w Polsce i innych krajach. Wzory spożywania alkoholu: spożywanie alkoholu o niskim poziomie ryzyka szkód, picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie od alkoholu. Metody leczenia osób uzależnionych, system lecznictwa odwykowego. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego. Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną i współuzależnioną. 4. Przemoc w rodzinie. Zjawisko przemocy domowej. Lokalny system przeciwdziałania przemocy w [...]
26
Kwi
2019
Szkolenia

Zadania rady gminy w zakresie organizacji wyborów ławników do sądów okręgowych i rejonowych

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
1. Wprowadzenie - podstawowe przepisy regulujące zasady związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów ławników sądowych. 2. Zadania i rola ławników sądowych w postępowaniu sądowym. 3. Zasady finansowania wyborów ławników sądowych realizowanych przez gminy jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. 4. Koszty opłat związanych z uzyskaniem niezbędnych dokumentów wymaganych do kart zgłoszenia kandydata na ławnika. 5. Zadania pracowników urzędu oraz obowiązki radnych w wyborach ławników sądowych - 6. Terminy związane z; podaniem liczby ławników, zgłaszaniem kandydatów na ławników, wyborem ławników sądowych przez radę gminy. 7. Kto może być ławnikiem – warunki. 8. Kto nie może być ławnikiem – ustawowe ograniczenia. 9. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników; prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, ( nie partie polityczne ), co najmniej pięćdziesięciu obywateli. 10. Procedura i dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydata na ławnika sądowego ( karta zgłoszenia wraz z [...]
09
Maj
2019
Szkolenia

Jak przygotować się do kontroli przeprowadzanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2019r.

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
1. Jak wygląda kontrola UODO według obowiązujących przepisów ( ustawa o ochronie danych osobowych). 2. Jakie dziedziny zostaną poddane kontroli w 2019 w jednostkach samorządu terytorialnego. 3. Monitoring jako przedmiot kontroli UODO w jednostkach samorządu terytorialnego ( gminy, powiaty ) oraz w jednostkach organizacyjnych ( np. szkoły ) i osobach prawnych ( np. instytucje kultury ). Przedmiot kontroli: a) zgodność wykorzystania monitoringu z przepisami sektorowymi oraz RODO; b) wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec osób objętych monitoringiem; c) procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą, w związku z utrwalaniem ich danych przez kamery monitoringu; d) sposób zabezpieczenia nagrań; e) zasady udostępniania nagrań; f) rozstawienie i zasięg kamer; g) czas przechowywania nagrań. 4. Monitoring u pracodawców, obowiązki i dokumentacja konieczna w celu wykazania zgodności z RODO. 5. Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe – jako przedmiot kontroli a) Jak udostępniać dane osobowe w BIP ( uchwały, nagrania sesji rad itp. ) b) Anonimizacja i jej rodzaje c) Oświadczenia majątkowe 6. [...]

Wspierane przez iCagenda

Najbliższe Szkolenia

© 2017 Instytut Szkoleń Impuls.