Terminarz

Nadchodzące szkolenia

To są 12 nadchodzące szkolenia - Strona 1 / 3

09
Gru
2019
Szkolenia

Gwarancja realizacji: KRAKÓW: Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi - BDO, w tym rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – ewidencja i sprawozdawczość od 1 stycznia 2020 roku

Miejsce: Kraków, Hotel Batory ul. Sołtyka 19
1. Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w szczególności: zasady selektywnej zbiórki odpadów. zasady odbioru odpadów, postępowanie z bioodpadami. 2. Zasady przekazywania do zagospodarowania odpadów odbieranych i zbieranych (definicja instalacji komunalnej, brak regionów gospodarki odpadami, skuteczne przekazanie odpowiedzialności w zakresie zagospodarowania odpadów, weryfikacja podmiotu, któremu przekazujemy odpad). 3. Możliwość przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przetwarzania odpadów. 4. Zmiany w dotychczasowych i nowe obowiązki organów gmin wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym konieczność kontrolowania podmiotów odbierających odpady: zasady, tryb, terminy, zakres). 5. Realizacja obowiązków nałożonych na podmiot odbierający odpady (m. in. powiadamianie właściciela nieruchomości o odebraniu odpadów jako zmieszane). 6. Prowadzenie PSZOK na zlecenie gminy (rodzaje odpadów zbieranych, wymogi dotyczące magazynowania odpadów, tytuł prawny do [...]
10
Gru
2019
Szkolenia

Gwarancja realizacji - RZESZÓW: Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi - BDO, w tym rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – ewidencja i sprawozdawczość od 1 stycznia 2020 roku

Miejsce: Rzeszów, Hotel Rzeszów ****, Al. J. Piłsudskiego 44 (bezpłatny parking)
1. Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w szczególności: zasady selektywnej zbiórki odpadów. zasady odbioru odpadów, postępowanie z bioodpadami. 2. Zasady przekazywania do zagospodarowania odpadów odbieranych i zbieranych (definicja instalacji komunalnej, brak regionów gospodarki odpadami, skuteczne przekazanie odpowiedzialności w zakresie zagospodarowania odpadów, weryfikacja podmiotu, któremu przekazujemy odpad). 3. Możliwość przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przetwarzania odpadów. 4. Zmiany w dotychczasowych i nowe obowiązki organów gmin wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym konieczność kontrolowania podmiotów odbierających odpady: zasady, tryb, terminy, zakres). 5. Realizacja obowiązków nałożonych na podmiot odbierający odpady (m. in. powiadamianie właściciela nieruchomości o odebraniu odpadów jako zmieszane). 6. Prowadzenie PSZOK na zlecenie gminy (rodzaje odpadów zbieranych, wymogi dotyczące magazynowania odpadów, [...]
10
Gru
2019
Szkolenia

KRAKÓW: Audyt zgodności z RODO

Miejsce: Kraków, Hotel Batory ul. Sołtyka 19
Uczestnicy otrzymują: wykaz wymogów organizacyjno - prawnych wg RODO, który będzie pomocny do przeprowadzenia wewnętrznego sprawdzenia w podmiotach, w których zostali powołani jako Inspektorzy Ochrony Danych, a także wzór raportu z przeprowadzenia sprawdzenia dla administratora danych. Moduł I. Role i zadania w procesie wewnętrznego audytu ochrony danych. 1. Zadania administratorów danych i podmiotów przetwarzających w zakresie prowadzenia regularnych sprawdzeń ochrony danych wg RODO. 2. Rodzaje audytów w kontekście RODO. 3. IOD jako audytor wewnętrzny RODO. Monitorowanie przestrzegania przepisów przez Inspektora Ochrony Danych w podmiocie, w którym został powołany. Sposoby realizacji zadania. 4. Zadania innych osób i podmiotów biorących udział w procesie audytu RODO (kierownicy komórek, osoby upoważnione, podmioty powierzające, etc.). 5. Kompetencje IOD jako audytora wewnętrznego. 6. Dobre i złe praktyki w prowadzeniu audytu. Moduł II. Proces audytu. 1. Cel, zakres i kryteria prowadzenia audytu RODO. 2. Planowanie sprawdzenia. 3. Częstotliwość [...]
10
Gru
2019
Szkolenia

Ostatnie zmiany Prawa budowalnego, a także postępowanie w sprawie uzyskania zgód budowlanych

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
1.Omówienie ostatnich zmian ustawy Prawo budowlane. 2. Organy administracji architektoniczno – budowlanej: Organy administracji architektoniczno – budowlanej I i II instancji Zasada dwuinstancyjności 3. Sprzeciw do zgłoszenia budowy i robót budowlanych . 4. Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę: Wszczęcie postępowania Strona postępowania – zasady ustalenia kręgu stron oraz zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu (analiza najnowszego orzecznictwa i najczęściej występujących nieprawidłowości) Udostępnianie akt Terminy załatwiania spraw w świetle Kpa i Prawa budowlanego Pełnomocnictwo Zawieszenie postępowania Bezczynność i przewlekłość organu Postanowienia w toku postępowania Decyzja o pozwoleniu na budowę Uzupełnienie, sprostowanie i wyjaśnienie treści decyzji Odwołanie od decyzji i zażalenie na postanowienie Wznowienie postępowania Wygaśnięcie decyzji wg Prawa budowlanego i Kpa [...]
11
Gru
2019
Szkolenia

Świadczenie nienależnie pobrane i zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w świetle przepisów i w praktyce

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
1. Wymagane składniki decyzji ustalającej prawo do świadczenia z pomocy społecznej w kontekście ewentualnego wystąpienia świadczenia nienależnie pobranego lub zwrotu poniesionych wydatków. 2. Odróżnienie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej od wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi 3. Podstawa prawna obowiązku zwrotu świadczeń. 4. Zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia niepieniężne: a. opłaty za pobyt DPS b. opłaty za usługi opiekuńcze c. inne np. posiłek. 5. Świadczenie nienależnie pobrane: a. przesłanki wystąpienia świadczenia nienależnie pobranego, b. obowiązek informacyjny strony uregulowany w art. 109 ustawy o pomocy społecznej c. skutki niedopełnienia powyższego obowiązku. 6. Procedura postępowania w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz innych świadczeń podlegających zwrotowi: a. wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej lub jej uchylenia, b. ustalenie osób zobowiązanych do zwrotu, c. postępowanie wyjaśniające – środki dowodowe, tym ustalenia w drodze wywiadu środowiskowego, d. postępowanie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia e. ustalenie kwoty podlegającej zwrotowi i terminu zwrotu, f. stosowanie [...]

Wspierane przez iCagenda

Najbliższe Szkolenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2017 Instytut Szkoleń Impuls.