Terminarz

Nadchodzące szkolenia

To są 32 nadchodzące szkolenia - Strona 1 / 7

24
Sty
2020
Szkolenia

Gospodarowanie odpadami komunalnymi: zasady, prowadzenie ewidencji w BDO, sprawozdawczość, aktualizacja wpisów w Rejestrze, najnowsze zmiany przepisów prawa od 1.01.2020r.

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
1. Odbieranie, zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – najważniejsze zagadnienia z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach: nowe rodzaje odpadów zbieranych w PSZOK, realizacja obowiązku informowania właściciela nieruchomości przez podmiot odbierający odpady o tym, że odpady nie zostały odpowiednio posegregowane, Obowiązek dostosowania do 5.03.2020r. zezwoleń na zbieranie/przetwarzanie odpadów, prowadzenie monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów, Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów. 2. Wymóg posiadania wpisu do rejestru - BDO i jego aktualizacja- zmiany od 1.01.2020 roku. 3. Prowadzenie ewidencji odpadów od 1.01.2020 roku za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – popularne problemy. Czy dla każdego transportu odpadów musi być wygenerowane potwierdzenie? Co z odpadami np. budowlanymi zwolnionymi z ewidencji? 2 tryby KPOK – odbiór i przekazanie, kiedy stosowane? [...]
27
Sty
2020
Szkolenia

Postępowanie w indywidualnej sprawie pomocy społecznej - dochód dla celów pomocy społecznej

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
I. Definicja dochodu według ustawy o pomocy społecznej czyli kiedy dochód ma znaczenie? 1. Rozróżnienie pojęcia dochodu: dochód osoby a dochód rodziny. 2. Naliczanie dochodu dla celów pomocy społecznej: pomniejszenia i wyłączenia praktyczne przykłady orzecznictwo administracyjne 3. Dochód stały i okresowy. 4. Dochód jednorazowy. 5. Dochód z powierzchni użytków rolnych. 6. Dochód osób prowadzących działalność gospodarczą. II. Postępowanie administracyjne a pomoc społeczna – wybrane zagadnienia. 1. Wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek. 2. Załatwianie spraw – terminy. 3. Właściwość organów w pomocy społecznej. 4. Decyzja administracyjna. 5. Wydawanie zaświadczeń i udostępnianie akt sprawy. 6. Doręczenie w postępowaniu administracyjnym. III. Dyskusja. [...]
27
Sty
2020
Szkolenia

Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji: podstawy prawne - ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązki przedsiębiorców wynikające z raportowania do Krajowej bazy substancje wprowadzane do powietrza objęte systemem zarządzania emisjami raportowanie do Krajowej bazy, a system sprawozdawczości dotyczący opłat za korzystanie ze środowiska. 2. Zasady sporządzanie raportów rocznych do Krajowej bazy: podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu w zależności od rodzaju eksploatowanych instalacji i/lub urządzeń zasady aktualizacji danych dotyczących podmiotu w Krajowej bazie, zasady sporządzenia raportu rocznego i sposoby pozyskiwania potrzebnych danych, zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji (np. dla spalania paliw, spawania), zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza lotnych związków organicznych (określanie składu preparatu w oparciu o [...]
27
Sty
2020
Szkolenia

Opłata retencyjna - warsztaty i spojrzenie praktyczne

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
I. Problemy praktyczne: 1. Kiedy opłata powinna być nałożona - przesłanki jej wymierzenia (skutek, minimalna powierzchnia nieruchomości, kwestia definicji pojęcia "ujęcia w systemy kanalizacji", zwolnienia z opłaty); 2. Na kogo można nałożyć opłatę?; 3. Problem zdefiniowania najważniejszych pojęć związanych z opłata, w tym m.in. pojęcie retencji, nieruchomości, powierzchni biologicznie czynnej; 4. Upływ czasu a możliwość nałożenia opłaty, czyli czy można jeszcze nakładać opłaty za rok 2018?; 5. Następstwo prawne, a obowiązek uiszczenia opłaty; 6. Porównanie "opłaty retencyjnej" z opłatami stałymi i zmiennymi; 7. Praktyczne określanie wysokości opłaty i udziału gminy w dochodzie z opłaty (w tym odpowiedź na pytanie, czy to zysk gminy, czy zazwyczaj jedynie koszt, stawki opłaty i przykładowa wysokość opłaty związana z jej okresem rozliczeniowym); 8. Skąd w praktyce brać informacje do określenia opłaty retencyjnej?; 9. Procedura ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej: obowiązki [...]
28
Sty
2020
Szkolenia

LUBLIN: Gospodarowanie odpadami komunalnymi: zasady, prowadzenie ewidencji w BDO, sprawozdawczość, aktualizacja wpisów w Rejestrze, sankcje i kary

Miejsce: Lublin, Hotel Forum, ul.Obywatelska 8
1. Odbieranie, zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – najważniejsze zagadnienia z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. 2. Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów. 3. Wymóg posiadania wpisu do rejestru - BDO i jego aktualizacja. 4. Prowadzenie ewidencji odpadów od 1.01.2020 roku za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 5. Sporządzanie rocznego sprawozdania o odpadach komunalnych przez podmiot odbierający odpady Zakres sprawozdania, Jakie odpady i w których działach należy uwzględnić w sprawozdaniu, Jak i gdzie uwzględnić w sprawozdaniu odpady wysortowane ze zmieszanych odpadów komunalnych, Jakie dane prowadzący instalacje komunalne i inni posiadacze odpadów powinni przekazywać podmiotom odbierającym odpady komunalne, Obliczanie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 6. Sporządzanie sprawozdań przez podmioty [...]

Wspierane przez iCagenda

Najbliższe Szkolenia

© 2017 Instytut Szkoleń Impuls.