Prawo geodezyjne i kartograficzne

Kategoria
Szkolenia
Termin
środa, 29 styczeń 2020 10:00 - 15:00
Miejsce
Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
Telefon
+48 731 856 330 lub +48 534 520 202
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cel
Przedstawienie zainteresowanym podstaw prawnych prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w odniesieniu do praktyki. Jak pogodzić założenia Ustawodawcy z codzienną praktyką w odniesieniu do zasobów kadrowych, posiadanych środków do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej. Omówienie zasad gromadzenia, aktualizacji oraz udostępniania zasobu odpłatnie i nieodpłatnie. Mocne i słabe strony proponowanych zmian oraz odpowiedzialności Starostów jako organów administracji
Adresaci
Geodeci, wykonawcy prac geodezyjnych, pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, weryfikatorzy opracowań geodezyjnych.
Prowadzący
Geodeta powiatowy. Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Praktyk w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych, liczne przeprowadzone podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opracowania do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.
Cena
349 zł (zawiera materiały szkoleniowe, lunch w restauracji hotelowej, przerwę kawową)
Rabaty
Rabat 15 zł dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej jednostki
Zgłoszenia do
24.01.2020r.

Program


1. Wnioski z poprzedniej nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2014 roku.

 • Wnioski z dotychczasowego stosowania opłat wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
 • Opinie środowisk geodezyjnych i innych na temat konieczności nowelizacji przepisów, propozycje zmian, postulaty; 
 • Bezpośrednia przyczyna nowelizacji ustawy – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. - wnioski po stosowaniu nowych przepisów od 2014r. do dzisiaj

 

2. Zakres regulacji ustawowych ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

 • Zakres regulacji ustawy w obecnym brzmieniu;
 • Porównanie skutków różnych regulacji  i wnioski;

 

3. Obecne zasady naliczania opłat – omówienie  m.in.:

 • Sposób naliczania opłat;
 • Jaki cel miał zostać osiągnięty przez nowe regulacje zasad naliczania i poboru opłat a z jakimi nowymi problemami się spotkano?;
 • Dokumentowanie obliczenia opłaty. Jakie dokumenty za korzystanie z zasobów pzgik mogą posłużyć za dowody księgowe?;
 • Naliczanie opłat za uwierzytelnianie dokumentów – omówienie  orzecznictwa;
 • Ulgi i zwolnienia z opłat za dokumenty i materiały pzgik, wyjątki od reguły odpłatności;
 • Czy zawsze potrzebny jest wypis z rejestru gruntów do różnych celów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych i geodezyjnych lub innych? Dopuszczalne formy udostępniania danych i dokumentów egib i szerzej pzgik i opłaty z tym związane.
 • Naliczanie opłat za inne dokumenty i materiały – przepisy „lex specialis”

 

4.    Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wnioski o udostępnienie materiałów pzgik, wnioski o dane i dokumenty z egib etc.

 • Formularze – omówienie;
 • Wydawanie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Kto to jest wykonawca prac geodezyjnych (kartograficznych), kto zgłasza prace geodezyjne(kartograficzne), czy osoby wskazane do kontaktu to osoby upoważnione do np. odbioru materiałów zasobu?;
 • Omówienie art. 24  ustawy, wykazywanie tzw. interesu prawnego;
 • Możliwości wykorzystania materiałów zasobu?;
 • Termin wykonania pracy geodezyjnej (kartograficznej).
 • Czym różni się weryfikacja od kontroli? Zasady weryfikacji i zakres podstaw prawnych przywoływanych w protokołach.? Odmowa przyjęcia materiałów do pzgik;
 • Relacje Inwestor/Projektant – Wykonawca prac – Organ administracji geodezyjnej.

 

5. Prawo geodezyjne należy zmienić. Omówienie zmian w Ustawie projektowanych i procedowanych.

 • Likwidacja licencji w obecnym kształcie.
 • Nowe zasady zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych.
 • Nowe terminy weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych.
 • Nowe zasady etapowania prac i wydawania dokumentów będących ich wynikiem, de facto likwidacja uwierzytelniania w obecnym kształcie.
 • Ograniczenie ilości informacji, które powinien zawierać rejestr ewidencji gruntów i budynków.
 • Nowe zasady wykorzystania dokumentów pzgik do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
 • Nowe zasady narad koordynacyjnych (m.in. powrót tzw. przyłączy).
 • Większa otwartość danych zasobu.
 • Wracają opłaty ryczałtowe – zmiana zasad naliczania opłat za udostępniane zbory i dane pzgik.
 • Inne zmiany w przepisach odrębnych w zakresie planowania przestrzennego, opracowań geodezyjnych w budownictwie, 
 • Odpowiedzialność organu administracji geodezyjnej za niedotrzymanie terminu weryfikacji w świetle obecnych i zmienianych przepisów prawnych. 

 

5. Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny m.in.:

 • Wypisy oraz wypisy i wyrysy z ewidencji oraz inne dokumenty wydawane na podstawie rejestru;
 • Aktualizacja na wniosek oraz z urzędu, szczegółowe omówienie obu trybów postępowania;
 • Aktualizacja w drodze czynności materialno-technicznej i aktualizacja w drodze postępowania administracyjnego;
 • Dokumenty będące podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków;
 • Zawiadomienia o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków;
 • Orzecznictwo sądowo-administracyjne; 

 

6. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, m.in. :

 • Omówienie art 24a Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • Ustalanie położenia punktów granicznych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
 • Zakres prac modernizacyjnych, skutki zmian danych ewidencyjnych dla podmiotów ewidencyjnych;
 • Wykorzystanie materiałów pzgik w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych dokumentów i rejestrów.

 

7. Inne zagadnienia m.in.: 

 • Udzielanie informacji z pzgik, czy możemy analizować dane zasobu i wydawać opinie czy też udostępniamy informacje wprost?;
 • Zaświadczenia wydawane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Art. 22 pgik i jego stosowanie w praktyce;
 • Koordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu obecnie;
 • Terminy  w znowelizowanej ustawie;
 • Kary dyscyplinarne i kary pieniężne;
 • Rozporządzenie o ochronie danych osobowych a państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

 

8. Zagadnienia szczegółowe.

 

 • Żródła prawne dla weryfikacji w zakresie kompletności przekazywanych materiałów i zbiorów danych. Wybór i zakres przepisów prawnych.
 • Katalog przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie w procesie weryfikacji materiałów i zbiorów przekazywanych organowi prowadzącemu państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
 • Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie należy weryfikować dokumenty przeznaczone dla zamawiającego?
 • Okoliczności prawne wydania decyzji o odmowie przyjęcia materiałów i zbiorów danych do pzgik. Co zrobić gdy wykonawca prac nie odniósł się w terminie 14 dni do nieprawidłowości wykazanych w protokole weryfikacji. Jaką procedurę zastosować, czy pozostawić sprawę bez rozpatrzenia.
 • Charakter czynności weryfikacji i możliwości prawne ze strony wykonawcy prac egzekwowania terminowości wykonania weryfikacji przez organ administracji geodezyjnej.
 • Charakter przepisu art.21 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności w kontekście wykorzystania danych egib przez organ podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, na ile dane te są wiążące dla gminy gdy są błędne.
 • Nr księgi wieczystej, jaka to jest dana w końcu podmiotowa czy przedmiotowa, czy wnioskodawca musi wykazywać interes prawny gdy chce uzyskać ten numer.
 • Jak postąpić w sytuacji niezgłoszenia i nieprzekazania dokumentów wynikowych pracy przez biegłego realizującego pracę na zlecenie sądu, a do organu wpływa postanowienie sądu wywierające skutki w postaci zmian położenia punktów granicznych lub wprowadzenie nowych punktów granicznych  Omówienie podobnych spraw w odniesieniu do błędów w samych postanowieniach i decyzjach administracyjnych. Charakter rejestrowy a nie konstytutywny ewidencji gruntów i budynków.
 • Zasady aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosku właściciela lub władającego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji przyjętej do pzgik.
 • Czy czynnością materialno-techniczną można dokonać aktualizacji bazy egib polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych, których podział został zatwierdzony decyzją administracyjną lub prawomocnym postanowieniem sądu.
 • Decyzja zobowiązująca na podstawie art.22 ust.3 Ustawy Pgik.
 • Związanie organu prowadzącego egib przepisami innych ustaw, w przypadku lasów, dróg i wód. Omówienie podstaw zmian dokonywanych w ewidencji i procedur z tym związanych.
 • Aktualizacja egib na podstawie przepisu prawa oraz wpisów w innych rejestrach publicznych bez tzw. dowodu zmiany otrzymanego z zewnątrz. Aktualizacja bazy egib na podstawie materiałów zasobu.
 • Umocowanie prawne organu II instancji w sprawach opisanych w Ustawie Pgik.
 • Czy w przypadku gdy organ nie uzna argumentów wykonawcy w jego ustosunkowaniu się do negatywnego protokołu weryfikacji, prowadzi się pełne postępowanie administracyjne czy też wydaje się od razu decyzję administracyjną bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Co zrobić w przypadku braku stanowiska wykonawcy prac lub doręczeniu organowi tego stanowiska po terminie ustawowym. Opis rozstrzygnięcia w decyzjach.
 • Odmowa udostępnienia materiałów zasobu, spór o wysokość opłaty. Tryb postępowania i treść rozstrzygnięcia.
 • Narady koordynacyjne w praktyce. Narady w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz czy mogą być w formie mieszanej. Tryb, terminy, skutki jakie wywołuje protokół z narady. Na co zwracać uwagę szczególnie w uzgodnieniach od strony organu administracji geodezyjnej.
 • GESUT – baza danych, jej tworzenie, aktualizacja, wyłączenia. Problem przewodów budowanych przez prywatnych inwestorów na prywatnych gruntach. Szczegółowe omówienie kompetencji organów w tym zakresie, procedur i praktyk w odniesieniu do przepisów prawnych.
 • Tereny zamknięte, pomiary geodezyjne na terenach zamkniętych oraz terenach przylegających do terenów zamkniętych. Wspólne granice ewidencyjne terenów zamkniętych i przyległych, ustalanie położenia punktów granicznych wspólnych dla obu terenów.
 • Nieodpłatne udostępnianie danych pzgik dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej.  Komu przysługuje, w jakich warunkach i na jakiej zasadzie można zwolnić z opłat za udostępnienie zasobu. Co to jest rejestr publiczny i co jest zadaniem publicznym.
 • Opracowania geodezyjne w budownictwie, opracowania geodezyjno-prawne, wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze. Rola organu administracji geodezyjnej i innych organów w obiegu dokumentacji.
 • Klasyfikacja gleboznawcza, procedury.
 • Operat elektroniczny.

 

 
 

Wspierane przez iCagenda

Najbliższe Szkolenia

© 2017 Instytut Szkoleń Impuls.