ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Regulamin

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Szkoleń jest Instytut Szkoleń „IMPULS” z siedzibą ul. Leszka Czarnego 3, 35-615 Rzeszów, zwanym dalej „Organizatorem”.

 1. SZKOLENIA

Instytut Szkoleń „IMPULS” organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem szkolenia, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba zainteresowana tematem danego szkolenia, która jednocześnie odpowiada profilowi uczestnika określonemu przy danym szkoleniu.

 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Instytutu Szkoleń „IMPULS” korzystając z formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie www.szkoleniaimpuls.pl lub faksem, stosując formularz w formacie PDF. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.

 3. Potwierdzenie uczestnictwa Klienta w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności.

 4. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

 1. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Instytucie Szkoleń „IMPULS” mailowo lub telefonicznie.

 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, Uczestnik ma prawo przedstawić Organizatorowi osobę ze swojej instytucji, która mogłaby go zastąpić.

 3. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia Uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.

 4. Nie przybycie na szkolenie oraz nie poinformowanie Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa powoduje pokrycie 100% kosztów szkolenia.

 1. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA / ODWOŁANIE SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

 2. Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn od siebie niezależnych lub w przypadku braku zebrania minimalnej grupy uczestników. O swej decyzji organizator obowiązany jest powiadomić uczestników, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą na szkolenie.

 1. CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch).

 2. Należność za szkolenie płatne na podstawie otrzymanej faktury.

 1. RABATY

 1. Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki.

 2. W przypadku szkoleń wewnętrznych obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.

 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Instytut Szkoleń „IMPULS” nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika(imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Instytutem Szkoleń „IMPULS”.

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  a) Uczestnictwa w szkoleniach przez nas organizowanych oraz w celu przesyłania Ci wszelkich informacji dotyczących tematyki przyszłych szkoleń przez nas organizowanych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO";

  b) ewentualnie w celu wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych oraz księgowo-sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ( np. w celach podatkowych )

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie szkolenia.

 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera szkolenia. O zaistniałej sytuacji organizator obowiązany jest powiadomić Uczestników telefonicznie lub na piśmie.