ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - 14 lutego - Rozwiązywanie umów o pracę i zmiany w dokumentacji pracowniczej wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy w 2023 r.


Termin: 14 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
prawnik, w latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy). W zakresie zadań kontrolnych m.in. rozpatrywanie skarg pracowniczych i związkowych dotyczących prawa pracy oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP i Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie.

Program szkolenia

1. Charakterystyka ustania stosunku pracy wskutek:

a) rozwiązania stosunku pracy (jednostronne lub obustronne oświadczenie woli, upływ czasu terminowych stosunków pracy)

b) wygaśnięcia stosunku pracy


2. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.


3. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę:

a) przyczyny dotyczące pracownika/ pracodawcy, 

b) przyczyny niezależne od stron, 

c) wymagania formalno-prawne – forma,

d) okresy wypowiedzenia , w tym skracanie i wydłużanie , 

e) ochrona ogólna i szczególna pracownika przed wypowiedzeniem


4. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika:

a) wymagania formalno-prawne – forma, okresy wypowiedzenia

b) przyczyny / opcja ich ujawniania przez pracownika w treści wypowiedzenia


5. Nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony (przykłady oświadczeń, konsultacja związkowa), 


6. Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny lub zastosowania działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę (wniosek pracownika i odpowiedź pracodawcy)


7. Nowe zasady ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ciąży i w związku z pełnieniem funkcji rodzicielskiej


8. Procedura zwolnień grupowych i indywidualnych w oparciu o ustawę z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (t.j. Dz.U  z 2018 r., poz.1969):

a) osoby podlegające ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy

b) udział przedstawicielstwa pracowniczego

c) zawarcie porozumienia i regulamin zwolnień grupowych

d) zawiadomienie urzędu pracy

e) prawo do ponownego zatrudnienia


9. Szczególny tryb rozwiązywania stosunków pracy:

a) przez pracownika po przejęciu przez innego pracodawcę w trybie art.231 Kodeksu pracy

b) likwidatora lub syndyka


10. Odrębności w rozwiązywaniu stosunku pracy w oparciu o:

a) mianowanie (nauczyciele)

b) powołanie ( z-cy wójta, burmistrza, prezydenta, skarbnika, dyrektora instytucji kultury)

c) wybór (wójt, burmistrz, prezydent)


11. Rozwiązanie umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.


12. Wady oświadczenia woli w zakresie rozwiązywania umów o pracę.


13. Świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę


14. Dokumentacja pracownicza po planowanych zmianach Kodeksu pracy w wyniku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105)i  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79) m.in.:

• nowa treść umowy o pracę, w tym na okres próbny, 

• rozszerzona informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, 

• wniosek pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny o podanie przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy (+ odpowiedź pracodawcy)

• wnioski pracowników o bardziej przewidywalne i przejrzyste warunki zatrudnienia (+ odpowiedź pracodawcy)

• wniosek o urlop opiekuńczy 

• wniosek pracownika o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych

• nowe okoliczności wnioskowania o elastyczną organizacji pracy  (+ odpowiedź pracodawcy)


15. Skutki wprowadzenia do Kodeksu pracy możliwości kontroli przez pracodawców obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych środków działających podobnie do alkoholu

• przykład zapisów w regulaminie pracy

• obowiązek informacyjny pracodawcy

• wyniki badań trzeźwości w dokumentacji pracowniczej


16. Wprowadzenie w Kodeksie pracy zasad pracy zdalnej

• postanowienia umowy o pracę lub aneksu o pracę zdalną

• regulamin pracy zdalnej 

• polecenie wykonywania pracy zdalnej ( pracodawcy )

• wniosek każdej o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy,  

• zgłoszenie wypadku podczas pracy zdalnej, zasady dokonania oględzin miejsca wypadku 

• wniosek o praca zdalną „okazjonalną” (+ odpowiedź pracodawcy)


Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 13 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji