ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - 21-22 września - 2-dniowy Kurs Inspektora Ochrony Danych + pakiet wzorów RODO przydatnych w pracy IOD


Termin: 21 wrz 2022
09:00-15:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
kurs przygotowujący do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, który łączy teorię z praktycznym podejściem do wdrożenia RODO

Adresaci:
Szkolenie jest dla osób, które chcą uzyskać przewagę̨ na rynku pracy i ubiegać się o pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) lub zostały do tego wyznaczone w podmiotach publicznych i medycznych, szkołach, instytucjach kultury, a także w innych organizacjach; dla osób pełniących już funkcję IOD, które chcą uporządkować i utrwalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji; dla osób pełniących funkcję Administratora Systemu Informatycznego (ASI) i pracowników działu IT; dla administratorów danych osobowych; dla pracowników działów kadrowo – personalnych, BHP, marketingu lub administracji, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę z zakresu zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Prowadzący:
audytor wiodący normy ISO/IEC 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji), praktykujący jako Inspektor Ochrony Danych, trener i wykładowca przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa informacji i audytu w ochronie danych

Program szkolenia

Prezentowane zagadnienia uwzględniają̨:


Uczestnicy w cenie kursu otrzymują WZORY klauzul, procedur i innych dokumentów niezbędnych w codziennej pracy Inspektora Ochrony Danych! I DZIEŃ KURSU (9.00-15.00) 

Moduł I. Struktura odpowiedzialności w systemie ochrony danych 

 1. Zadania i uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych po 25 maja 2018 r.
 2. Odpowiedzialność Administratora Danych Osobowych.
 3. Zasady i warunki powołania Inspektora Ochrony Danych.
 4. Rola, zadania i uprawnienia Inspektora Ochrony Danych
 5. Wyzwania dla Inspektora Ochrony Danych – praktyczne aspekty pracy, sposoby realizacji zadań, konflikty interesów.
 6. Zadania i obowiązki innych osób zaangażowanych w proces przetwarzania danych (kierownicy komórek organizacyjnych, administrator systemu informatycznego, osoba upoważniona).


Moduł II. Zasady przetwarzania danych obowiązujące po 25 maja 2018 r. i praktyczne sposoby ich realizacji.

 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych.
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych zwykłych i danych wrażliwych, ze szczególnym uwzględnieniem:
 3. Przetwarzanie danych w podmiotach publicznych,
 4. Dane osobowe w podmiotach leczniczych,
 5. Dane osobowe w działach kadrowo - personalnych,
 6. Przetwarzanie danych w związku z realizacją umowy/zamówienia,
 7. Dane osobowe w celach marketingowych i wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 8. Zasady nadawania upoważnień i odbierania oświadczeń o zachowaniu danych w poufności.
 9. Rejestr czynności przetwarzania.
 10. Zasady powierzenia przetwarzania danych.
 11. Najważniejsze aspekty umowy powierzenia przetwarzania danych.
 12. Rejestr kategorii przetwarzania.
 13. Zasady przekazywania danych do państw trzecich.
 14. Zasady udostępnienia danych.
 15. Prawa osób, których dane dotyczą (prawo dostępu do danych, prawo do poprawiania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, etc.).
 16. Obowiązki informacyjne i sposoby ich realizacji.
 17. „Privacy by default” i „privacy by design”.

 

II DZIEŃ KURSU (9.00-15.00)

 

Moduł III. Zasada rozliczalności i podejście oparte na ryzyku. 

 1. Wprowadzenie do analizy ryzyka w ochronie danych - role i zadania, podejście oparte na ryzyku, proces analizy ryzyka w bezpieczeństwie informacji.
 2. Wprowadzenie do oceny skutków dla ochrony danych - podmioty zobowiązane do dokonania oceny skutków dla ochrony danych, odpowiedzialność za przeprowadzenie oceny skutków, proces oceny wpływu na prywatność.


Moduł IV. Praktyczne zasady zabezpieczenia danych, zgodnie z ISO 27002, ISO 29151.

 1. Wewnętrzne polityki, procedury i instrukcje administratora danych osobowych – aspekt praktyczny z omówieniem. Uczestnicy otrzymują wzory niezbędnych dokumentów i załączników, dzięki czemu mogą łatwo i szybko dostosować je do działalności podmiotu, w którym zostaną powołani.
 2. ISO 27001 - dobre praktyki w doborze adekwatnych środków organizacyjnych i technicznych - na co zwrócić uwagę i które z norm ISO mogą uczestnikom pomóc w rozwijaniu umiejętności Inspektora Ochrony Danych.
 3. Omówienie zasad bezpieczeństwa informacji, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
 4. Kontrola dostępu.
 5. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych.
 6. Obszar przetwarzania danych i jego ochrona.
 7. Polityka czystego biurka i ekranu.
 8. Urządzenia drukujące w bezpieczeństwie informacji.
 9. Zasady przechowywania danych.
 10. Nośniki informacji, urządzenia mobilne.
 11. Polityka haseł.
 12. Kopie zapasowe.
 13. Zabezpieczenie przed działalnością szkodliwego oprogramowania.
 14. Przegląd i konserwacja systemów służących do przetwarzania danych.


Moduł V. Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych.

 1. Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia danych - omówienie zasad
 2. Procedury informowania o naruszeniu ochrony danych,
 3. Zdarzenia powodujące wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 4. Raport z naruszenia dla ADO.
 5. Informowanie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu.
 6. Raportowanie o naruszeniu do PUODO.


Moduł VI. Audyt ochrony danych okiem Inspektora Ochrony Danych

 1. Wprowadzenie do roli Inspektora Ochrony Danych pod kątem audytu RODO w organizacji - kryteria, cele i rodzaje audytu, role i zadania Inspektora Ochrony Danych.


Moduł VII. Podsumowanie kursu Inspektora Ochrony Danych.„Niezbędnik IOD” - lista wzorów dokumentów RODO, które otrzymują uczestnicy kursu:Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 990 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 19 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji