ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - 31 sierpnia - Jak przygotować wniosek, jak i kiedy przeprowadzić Zebranie Wiejskie i podjąć uchwałę oraz zakwalifikować przedsięwzięcia do sfinansowania z funduszu - Fundusz sołecki w praktyce 2022 – 2023 r.


Termin: 31 sie 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Ugruntowanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania funduszu, jego roli i przeznaczenia, a także obowiązujących zasad obiegu dokumentacji i rozliczenia środków. Na co środki funduszu mogą być wykorzystane i jak prawidłowo sporządzić uzasadnienie i oszacowanie kosztów. Wskazanie na obowiązujące zasady dotyczące rozliczenia. Jaka jest rola sołtysa i rady sołeckiej. Wskazanie w jaki sposób ma się odbywać zebranie, aby prawnie było skuteczne. W jaki sposób należy sporządzać dokumenty, jak szacować wartość przedsięwzięć i dokonywać rozliczeń z wydatkowanych środków, jak ewidencjonować zakupione składniki wyposażenia oraz środki trwałe, jak powinien być uregulowany obieg dokumentów finansowo – księgowych i jakie zadania spoczywają na sołtysie. Wskażemy na przykładach w jaki sposób wnioskować, uzasadniać i rozliczać zadania realizowane wspólnie przez kilka sołectw. W jaki sposób można wykorzystać „ zaoszczędzone środki z funduszu w danym roku

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do sekretarzy jst., pracowników biura rady, przewodniczących rad, sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, działaczy lokalnych, radnych, pracowników pionów inwestycyjnych współpracujących z sołtysami w zakresie szacowania kosztów przedsięwzięć, do pracowników pionów finansowych dokonujących finansowania wydatków i rozliczenia, a także pracowników pionu księgowości, kontroli i audytu, także radnych członków komisji rewizyjnych zobowiązanych do dokonania kontroli jednostek pomocniczych oraz wykorzystania funduszu.

Prowadzący:
Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Wpisana na listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego.

Program szkolenia

1. Podstawowe przepisy

2. Jednostki pomocnicze – osiedla, sołectwa

3. Jednostka pomocnicza-osiedle

• budżet obywatelski

• inicjatywa lokalna

4. Uprawnienia przewodniczącego jednostki pomocniczej – osiedla, sołectwa

5. Jednostka pomocnicza – sołectwo

• statut

• struktura

• status prawny

6. Uprawnienia do kontroli sołectwa

7. Zasady uchwalania funduszu sołeckiego

8. Fundusz sołecki – harmonogram działań

9. Zasada zwrotu częściowego wydatków

10. Przeznaczenie funduszu sołeckiego

11. Wniosek sołectwa

12. Rodzaj przedsięwzięć do zrealizowania z funduszu sołeckiego

13. Wnioski mieszkańców dot. przedsięwzięć - terminy

14. Wnioski przedsięwzięć – omówienie przykładów

15. Wnioski mieszkańców dot. przedsięwzięć wspólnych z innymi sołectwami

16. Wnioski mieszkańców w sprawie klęsk żywiołowych

17. Podjęcie uchwały Zebrania Wiejskiego, w tym dokumentacja

18. Zawartość wniosku

19. Przekazanie wniosku do wójta

20. Tryb weryfikacji wniosku przez wójta

21. Odrzucenie wniosku

22. Procedura odwoławcza

23. Sposób wydatkowania

24. Zasada jawności

25. Przykłady z orzecznictwa

26. Wzory procedur

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 sie 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji