ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - 4 kroki w kwalifikowaniu umowy celem wprowadzenia jej do rejestru umów. Omówienie na praktycznych przykładach. Planowana nowelizacja przepisów


Termin: 30 sie 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
radca prawny, praktyk, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, dostępności, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych, Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych. Świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów administracji publicznej w tym jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, pomocy społecznej a także spółek prawa handlowego.

Program szkolenia

1.Formy jawności gospodarowania środkami publicznym a dostęp do informacji publicznej. Skutki wprowadzenia nowelizacji ustawy o finansach publicznych

2. Podmioty zobowiązane do zamieszczania umów w rejestrze.

3. Co to jest rejestr umów? Rola Ministra Finansów. Tworzenie rejestru umów. Kto prowadzi rejestr umów

4. Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Upoważnienia do dokonywania wpisów w rejestrze umów. Organizacja jednostek

5. Definicja umowy na gruncie prawa cywilnego. Zawarcie umowy.

6. Informacja publiczna a ustawa o dostępie do informacji publicznej na tle rejestru umów. Kwalifikowanie umów będących informacją publiczną. W jaki sposób procedować przy kwalifikowaniu umów. Umowa jako informacja publiczna,

7. Które umowy podlegają wpisaniu do rejestru, analiza na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej :


8. Umowy o pracę z funkcjonariuszami publicznymi, kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną, kto nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną

- umowy z urzędnikami wykonującymi zadania merytoryczne, pracownicy samorządowi, służba cywilna, umowy z pracownikami technicznymi, umowy z pracownikami obsługi, kadra sprzątająca, konserwatorzy, pracownicy gospodarczy, umowy z nauczycielami i wykładowcami, umowa z opiekunką środowiskową, umowa z pracownikiem socjalnym, umowa z informatykiem , umowa z pracownikami instytucji kultury, umowy z księgową, umowy z kadrową i inne przykładowe umowy, dyskusja, pytania uczestników


9. Procedura kwalifikowania stanowisk celem oceny które z umów będą podlegać wpisowi do rejestru.


10. Czy obowiązek wpisywania umów dotyczy wyłącznie umów zawartych od 1 lipca 2022 r, różne wykładnie, w stosunku do których przychylają się aktualnie praktycy.


11. Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru umów. Czy wprowadzaniu do rejestru podlegają wszystkie umowy zawarte w wyniku rozstrzygnięcia zamówień i konkursów w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych


12. Kwota umowy – 500 zł brutto czy netto?


13. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej z art. 5 ust. 1 do 2 a kwalifikowanie umów do wpisu do rejestru. Ograniczenia ze względu na prywatność, ograniczenia ze względu na informacje niejawne, ograniczenia ze względu na tajemnice ustawowo chronione, ograniczenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.


14. Kwalifikowanie ograniczeń na gruncie danej umowy, zastosowanie art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej a dalsze postępowania, jakie elementy wpisać wówczas do rejestru, co z imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej.


15. Czy i kiedy faktura to umowa, czy faktura korygująca to zmiana umowy ?


16. Umowy w formie szczególnej, pisemnej, elektronicznej dokumentowej a forma ustna, Czy forma zawarcia umowy ma znaczenie dla jej zamieszczenia w rejestrze?


17. Czy w rejestrze należy zamieszczać umowy zawarte:

w formie ustnej, w formie pisemnej, poprzez e-mail, przez telefon, w formie elektronicznej


18. Umowy w formie aktu notarialnego, z notarialnym poświadczeniem podpisów


19. Umowy zawarte w sposób dorozumiany, w sposób milczący, poprzez przystąpienie do wykonania umowy


20. Jakie informacje zamieszczane są w rejestrze umów? Elementy składowe rejestru umów:

numer umowy oraz data i miejsce zawarcia umowy, ustalamy miejsce zawarcia umowy i jej datę, brak daty w umowie, podpisanie umowy w różnych datach, brak miejsca zawarcia umowy w umowie

okres obowiązywania umowy,

oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron, kto może być przedstawicielem stron

określenie przedmiotu umowy – jak ustalić

wartość przedmiotu umowy – jak ustalić

informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.


21. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – jak i kiedy wpisać do rejestru


22. Wypowiedzenie umowy - jak i kiedy wpisać do rejestru


23. Odstąpienie od umowy - jak i kiedy wpisać do rejestru


24. Wygaśnięcie umowy - jak i kiedy wpisać do rejestru


25. Uzupełnienia umowy, zmiany umowy, aneksy do umów - jak i kiedy wpisać do rejestru


26. Zmiany i uzupełnienia umów zawartych przed 1 stycznia 2022r.


27. Terminy na zamieszczenie danych w rejestrze.


28. Powszechna dostępność danych z rejestru


29. Wyszukiwanie umów.


30. Kara za naruszenie obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.


31. Dyskusja.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 29 sie 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji