ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - 9 grudnia - Jak wdrożyć w życie ustawę o kasach zapomogowo – pożyczkowych. Omówienie procedury wdrożeniowej na wzorach dokumentów


Termin: 09 gru 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
radca prawny, praktyk, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, dostępności, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych, Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych. Świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów administracji publicznej w tym jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, pomocy społecznej a także spółek prawa handlowego.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne dotyczące kas zapomogowo – pożyczkowych

2. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – podstawy działania

3. kto może być członkiem KZP

4. deklaracja członkowska – omówienie praktyczne

5.obowiązek wskazania osoby uposażonej

6. rola związków zawodowych, rad pracowniczych, przedstawicieli załogi – nowe obowiązki pracodawców

7. nowe uprawnienia pracodawców, informowanie zarządu kasy co do statusu pracownika i poręczyciela

8. nowe uprawnienia członków kasy zapomogowo-pożyczkowej

9. nowe obowiązki zarządu kasy zapomogowo-pożyczkowej

10. umowa pożyczki a wniosek o pożyczkę

11. poręczyciele – kto może nim być

12. ochrona danych w KZP, obowiązkowe oświadczenia, przeglądy danych, ustalanie okresu przechowywania danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania danych

13. egzekucja z wkładów członkowskichJak napisać statut Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej/Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

1. Przygotowanie projektu statutu.

2. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu , załączniki do zawiadomienia.

3. Organizacja Walnego Zebrania.

4. Głosowanie.

5. Protokół z Walnego Zebrania.

6. Podjęcie uchwały.

7. Czy można zaskarżyć uchwałę.

8. Jak stworzyć zapisy w statucie:

• nazwa KZP i MKZP

• siedziba

• cele i zadania KZP;

• członkowie KZP

• sposób reprezentowania KZP;

• tryb wyboru i odwołania organów KZP oraz zakres ich kompetencji;

• zasady zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich;

• tryb i sposób podejmowania uchwał, w tym wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi;

• tryb i sposób wybierania delegatów, oraz proporcja, w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP;

• zasady gromadzenia wkładów członkowskich, terminy wpłaty wpisowego oraz terminy wpłat miesięcznych wkładów członkowskich;

• zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka KZP z listy członków KZP;

• rodzaje udzielanych pożyczek, a także warunki ich udzielania i spłaty;

• zasady poręczania spłaty zadłużenia;

• termin zwyczajnego walnego zebrania członków

• zasady informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń;

• zasady ustalania wysokości odpisów z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy oraz zasady ich dokonywania;

• zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;

• wzór oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie, oraz wskazanie administratora danych osobowych;

• zasady uchwalania statutu KZP i wprowadzania w nim zmian.

• postanowienia dotyczące udzielania zapomóg

• inne postanowienia


9. Jak napisać procedurę z zakresu ochrony danych osobowych- omówienie na dokumentachSposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 08 gru 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji