ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Ćwiczenia praktyczne z tworzenia statutów w Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych i w Międzyzakładowych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. Praca na wzorach dokumentów


Termin: 25 sty 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
radca prawny, praktyk, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ZFŚS, kas zapomogowo- pożyczkowych, czy przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Program szkolenia

1. Zasady tworzenia statutów KZP

2. Podmioty zobowiązane

3. Przygotowanie projektu statutu

4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu , załączniki do zawiadomienia

5. Organizacja Walnego Zebrania

6. Głosowanie

7. Protokół z Walnego Zebrania

8. Podjęcie uchwały

9. Czy można zaskarżyć uchwałę

10. Jak stworzyć zapisy w statucie:

a) nazwa KZP i MKZP

b) siedziba

c) cele i zadania KZP;

d) członkowie KZP

e) sposób reprezentowania KZP;

f) tryb wyboru i odwołania organów KZP oraz zakres ich kompetencji;

g) zasady zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich;

h) tryb i sposób podejmowania uchwał, w tym wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi;

i) tryb i sposób wybierania delegatów, oraz proporcja, w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP;

j) zasady gromadzenia wkładów członkowskich, terminy wpłaty wpisowego oraz terminy wpłat miesięcznych wkładów członkowskich;

k) zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka KZP z listy członków KZP;

l) rodzaje udzielanych pożyczek, a także warunki ich udzielania i spłaty;

m) zasady poręczania spłaty zadłużenia;

n) termin zwyczajnego walnego zebrania członków

o) zasady informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń;

p) zasady ustalania wysokości odpisów z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy oraz zasady ich dokonywania;

q) zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;

r) wzór oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie, oraz wskazanie administratora danych osobowych;

s) zasady uchwalania statutu KZP i wprowadzania w nim zmian.

t) postanowienia dotyczące udzielania zapomóg

u) inne postanowienia

11. Dyskusja

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 340 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 24 sty 2022 - 15:01
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji