ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych


Termin: 27 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Celem szkolenia jest przygotowanie merytoryczne pracowników do prawidłowego i rzetelnego przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji, opracowania lub weryfikacja procedur (zarządzenia, instrukcji, protokołu w sprawie ustalenia wyników ), prawidłowego ustalenie wyniku i rozliczenie oraz ujęcie wyników we właściwym terminie w księgach rachunkowych. Inwentaryzacja składników użyczonych, w jednostkach pomocniczych, składników w użytkowaniu osobistym pracowników i radnych, itp. Obciążenie osób materialnie odpowiedzialnych ( kodeks pracy ). Wskazanie na złożone i zróżnicowane metody ( spisy z natury, skontrum, weryfikacja itp.), w tym w jednostkach objętych obsługą wspólna ( porozumienie między cuw i dyrekcją jednostki oświatowej objętej obsługą) instytucjach kultury, itp. omówienie wzoru procedury dotyczącej inwentaryzacji.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, głównych księgowych, przewodniczących komisji inwentaryzacyjnej, pracowników powołanych do zespołów spisowych, weryfikacyjnych, kontrolerów spisowych, w tym informatyków, osób materialnie odpowiedzialnych i innych uczestniczących w procesie inwentaryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek oświatowych (inwentaryzacji zdawczo – odbiorczych, związanych z likwidacją jednostek), pracowników urzędów, w centrach usług wspólnych, w jednostkach rozliczających inwentaryzację podległych jednostek oświatowych, (bibliotek szkolnych) jednostkach pomocy społecznej, samorządowych instytucji kultury, biur rzeczy znalezionych, a także do kontrolerów wewnętrznych oraz audytorów.

Prowadzący:
Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Wpisana na listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego.

Program szkolenia

1. Podstawowe akty prawne regulujące zagadnienie inwentaryzacji  - ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej i finansowej  ( rachunkowej )- standardy i procedury.

3. Sposób i tryb gospodarowania składnikami majątkowymi; organizacja, zabezpieczenie, okresowe przeglądy i ocena przydatności oraz likwidacja przed inwentaryzacją oraz po inwentaryzacji.

4. Przygotowanie faktyczne i rachunkowe do inwentaryzacji w okresie COVID-19. 

5. Rodzaje inwentaryzacji – częstotliwość, terminowość i sposób jej przeprowadzenia w zależności od rodzaju posiadanego majątku (aktywa,pasywa ), wskazanie jakie składniki inwentaryzujemy i jakimi metodami.

6. Inwentaryzacja gruntów, budynków, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych. 

7. Metody inwentaryzacji  oraz zmiany wynikająca z COVID– 19, spis z natury, weryfikacja, potwierdzenie salda, skontrum, itp.  

8. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych – szkolne biblioteki, publiczne biblioteki samorządowe.

9. Inwentaryzacja muzealiów i dzieł sztuki w posiadaniu jednostek (w tym zasady wyceny darowizn ).

10. Zadania i odpowiedzialność kierownika jednostki.

11. Organizacja inwentaryzacji, jej przebieg i rozliczenie w jednostkach objętych wspólną obsługą (cuw), obowiązki kierownika jednostki, a obowiązki kierownika cuw. 

12. Obowiązki głównego księgowego ( skarbnika ),członków komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych, przewodniczącego oraz osób materialnie i służbowo odpowiedzialnych za powierzone mienie ( dochodzenie roszczeń  ).

13. Zasady i sposoby powoływania pracowników jednostki do funkcji i prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz granice odpowiedzialności.

14. Procedury – zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wraz z instrukcją inwentaryzacyjną i niezbędnymi załącznikami (oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych, zestawienia różnic, sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu  z natury, sprawozdanie końcowe z ustalenia wyników, itp. (wzory  załączone do materiałów szkoleniowych).

15. Dokumentacja inwentaryzacyjna (arkusze spisu z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja). Rozliczenie inwentaryzacji: ustalenie różnic (niedobory, nadwyżki),wyjaśnienie różnic i przyczyn ich powstania, rozliczenie różnic w księgach rachunkowych.(Protokół końcowy z przeprowadzenia inwentaryzacji za rok ). 

16. Zestawienie składników zbędnych i niepełnowartościowych – zasada zagospodarowania i likwidacji  środków ujawnionych, ale czy jest możliwa w toku inwentaryzacji?

17. Inwentaryzacja składników przyjętych przez biura rzeczy znalezionych. 

18. Odpowiedzialność materialna za ujawnione, zawinione niedobory (tryb postępowania), obciążenie i rozliczenie finansowe zawinionych i niezawinionych niedoborów, granice odpowiedzialności majątkowej pracowników. 

19. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze realizacji obowiązki inwentaryzacji, najczęstsze nieprawidłowości ( przykłady).

20.  Zasady opracowania procedur – wzory. 

21. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.Odpowiemy na pytania:


Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 26 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji