ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Nadzór właścicielski nad spółkami jst -Zasady wsparcia kapitałowego, dotacji, rekompensat oraz poręczeń dla spółek komunalnych objętych nadzorem właścicielskim jst. w 2022r.


Termin: 14 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
wskażemy na praktyczne zasady nadzoru i kontroli nad realizacją zadań statutowych i celów publicznych przez spółki z udziałem jst., na obowiązki organów właścicielskich oraz rad nadzorczych, a także uprawnienia radnych do kontroli nad działalnością spółek, na zwiększone obowiązki sprawozdawcze i analityczne jst. w zakresie konieczności monitorowania majątku jst. oraz finansowego i niefinansowego angażowania się w spółkach. Wyjaśnimy na jakich zasadach radni mają prawo do bezpośredniej kontroli w spółce, czy mają prawo do przeglądu dokumentów i żądania wyjaśnień, jakie są obecnie granice nadzoru i kontroli w świetle zmian w ustawach samorządowych. Omówimy zasady dokapitalizowania i dofinansowania spółek oraz prawidłowość podejmowanych w tym zakresie uchwał jst.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do radnych, członków komisji rewizyjnych rady, organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego wykonujących obowiązki nadzoru właścicielskiego, członków rad nadzorczych, przedstawicieli zarządów, skarbników jst., głównych księgowych jst. oraz spółek , kadry kierowniczej i pracowników urzędów zajmujących się z ramienia organu wykonawczego czynnościami nadzoru, kontrolerów wewnętrznych i audytorów.

Prowadzący:
prawnik, praktyk i specjalista w zakresie prawa samorządowego i finansów publicznym. Posiada uprawnienia wymagane dla członków rad nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa oraz była członkiem rady nadzorczej w spółce energetyki cielnej.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – podstawowe przepisy.

2. Rodzaje spółek i zasady tworzenia przez jst. w sferze użyteczności publicznej.

3. Obowiązki kontrolne i nadzorcze organu właścicielskiego nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego- zadania organu wykonawczego oraz organu stanowiącego – uprawnienia wspólnika.

4. Zasady organizacji nadzoru i kontroli w strukturze urzędu – regulacje wewnętrzne (rozwiązania praktyczne oraz przykładowe mierniki oceny skuteczności i efektywności zarządzania ).

5. Zasady, cele i instrumenty oraz sposoby efektywnego nadzoru organów wewnętrznych spółki nad działalnością zarządu – rada nadzorcza, czy komisja rewizyjna, w świetle zmian w ksh.

6. Uprawnienia radnych do wykonywania bezpośredniej kontroli, do uzyskiwania informacji i materiałów oraz wglądu w działalność spółek.

7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki, udzielenia absolutorium członkowi zarządu przez walne zgromadzenie – warunkiem części zmiennej wynagrodzenia.

8. Formy wsparcia spółek komunalnych z udziałem jst.- podwyższenie kapitału, dopłaty do kapitału, dotacje, poręczenia.

9. Wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności spółki dla dokonania oceny efektywności zarządzania spółką( wybrane przykłady ).

10. Liczba i wartość posiadanych akcji, udziałów w spółkach jst., zmiany oraz zasady zbycia – nowy, obowiązkowy element informacji do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz corocznej informacji o stanie mienia.

11. Wybrane orzecznictwo oraz rozstrzygnięcia nadzorcze.

12. Przykłady nieprawidłowości w systemie nadzoru.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 13 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji