ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej - etyka i walka z nadużyciami w sektorze samorządowym


Termin: 14 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
kompleksowe zapoznanie Państwa z nowymi standardami, wymogami prawnymi i zaleceniami w tym zakresie. Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed procederem prania korupcji, łapownictwa i sprzedajności oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie tworzenia systemu zapobiegania nadużyciom i wdrożenia procedury wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z korupcją i etyką.

Prowadzący:
radca prawny, doktor nauk prawnych, praktyk prowadzący własną kancelarię, od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, procedurami ochrony sygnalistów, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, przygotowuje oceny ryzyka, instrukcje postępowania, regulacje wewnętrzne i procedury prezentowe.

Program szkolenia

W ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością ustawodawcy w walce ze zjawiskiem korupcji i wszelkiego rodzaju nadużyciami w sektorze publicznym. W 2020 roku CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym” oraz „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników” podkreślając po raz kolejny nacisk kładziony na zasady promowanie zasad antykorupcyjnych i postaw etycznych w urzędach.


Jak wykazać staranność w walce z korupcją?


1. Najnowsze standardy antykorupcyjne - wytyczne CBA z 2020 r. w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym

2. Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników z 2020 r. 

3. Istota i formy korupcji w sektorze publicznym. Czynniki wpływające na rozwijanie się korupcji

a) Osoba pełniąca funkcję publiczną a funkcjonariusz publiczny

b) Korzyść majątkowa a osobista, obietnica korzyści 

c) Płatna protekcja – handel wpływami 

d) Korzyści o małej wartości – przyjęcie bukietu jako przykład kontratypu zwyczaju 

e) Podstawowe regulacje antykorupcyjne w Polsce

f) Prawne i pozaprawne konsekwencje korupcji


4. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji

5. Założenia polityki antykorupcyjnej

6. Przeciwdziałanie konfliktowi interesów. 

7. Zapobieganie zdarzeniom korupcyjnym w administracji rządowej. Elementy systemu antykorupcyjnego zgodnie z wytycznymi CBA:

a) Zaangażowanie kierownictwa i zintegrowanie zgodności z misją, rola instytucji

b) Ocena ryzyka korupcyjnego

c) Elementy procedury - polityka prezentowa i rejestry korzyści

d) Skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych

e) Misja służby publicznej i budowanie jej etosu

f) Zasady zapobiegania zagrożeniu korporacyjnemu

g) Kompetencje i zadania pracowników

h) Monitorowanie i ocena zgodności. 

i) Promowanie prawidłowych postaw zgodnie z kodeksem etyki i budowanie świadomości – szkolenia

j) Skuteczna samoocena i postępowanie w incydentach korupcyjnych, sankcje

k) Instytucjonalna kontrola wewnętrzna

l) Zarządzanie ryzykiem korupcji na podstawie wytycznych w normie ISO

m) Zakres polityki antykorupcyjnej (Kodeksu Antykorupcyjnego) – elementy


8. Zachowanie w przypadku wywierania presji korupcyjnej – wytyczne CBA dla urzędników.

a) Sposób postępowania w przypadku zaistnienia ryzyka korupcji

b) Zachowanie podczas próby wręczenia korzyści. O czym koniecznie pamiętać - wytyczne CBA.

c) Postępowanie z informacją o zdarzaniach korupcyjnych - Informowanie przełożonych o podejrzeniu przestępstwa korupcyjnego

d) Kanały zgłaszanie przestępstw korupcyjnych

e) Zawiadamianie organów ścigania

f) Powody zgłaszania korupcji – kiedy obowiązek społeczny a kiedy prawny, ochrona samego siebie, ochrona współpracowników


Etyka i kultura etyczna organizacji jako narzędzie walki z korupcją i nadużyciami


1. Podnoszenie świadomości etycznej i kwalifikacji pracowników:

a) Czym jest etyka w pracy urzędnika? Etyka zawodowa. Znaczenie szerokie i wąskie

b) Etyka a przepisy prawne - wzorzec normatywny a wzorzec etyczny

c) Jak utrzymać etykę w urzędzie na odpowiednio wysokim poziomie?

d) Kodeks etyki – szansa czy zagrożenie dla urzędu

e) Praca urzędnika jako praca wymagająca stosowania zasad. etyki zawodowej

f) Zalety etyki zawodowej w administracji publicznej

g) Motywowanie pracowników, spotkania i dyskusje, rola przełożonego i instytucji

h) Infrastruktura etyczna w urzędzie


2. Cel i instrumenty etyki zawodowej

a) Wartości, prawa i obowiązki

b) Normy moralne (narzędzie rozstrzygania sporów)

c) Wzajemne stosunki między ludźmi

d) Powszechna moralność


3. Zasady etyczne, którymi powinien kierować się urzędnik 

a) Służebna rola pracy urzędnika

b) Obowiązki urzędnika wobec państwa, społeczeństwa i urzędu. Postawa urzędnika a stosunek do państwa 

c) Omówienie kanonu cech tworzących profesjonalnego urzędnika

d) Konflikt jako sytuacja etycznie wymagająca. Przykłady sytuacji konfliktowych – jak często prosto rozładować konflikt

e) Jak nas widzą? Jakich urzędników ocenia się jako posiadających wysokie walory etyczne na podstawie współczesnych badań. 

f) „Na początek postawmy krzesła” – duże korzyści z prostych gestów

g) Słowa mają wielką moc – przykłady praktycznych sformułowań ( „potrzebuję” zamiast „musisz”, sformułowania blokujące i generalizowanie jako nasz wróg „bo wy zawsze”…)

h) Obszary, w których szczególnie ważna jest etyka - pranie pieniędzy, korupcja, ochrona sygnalistów jako etyczne wyzwania.
Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 13 lip 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji