ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Nowa klasyfikacja budżetowa w jednostkach systemu pomocy społecznej – nowe zasady klasyfikowania wydatków i dochodów w związku z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy – moc wsteczna klasyfikacji budżetowej


Termin: 15 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Celem niniejszego szkolenia jest prezentacja obszernych zmian w klasyfikacji budżetowej w obszarze funkcjonowania jednostek systemu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przyporządkowania oraz rozliczenia starej i nowej klasyfikacji budżetowej co wymagać będzie także dostosowanie ewidencji księgowej na potrzeby rozliczeń analitycznych do kont rozrachunkowych , wynikowych itd. W myśl nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej wystąpi wiele przypadków pochłaniania starych paragrafów przez nowe paragrafy ( wchłonięcie zakresowe ) co wymagać będzie powiązania grup paragrafów w celu ujęcia w nowym paragrafie klasyfikacji budżetowej – dotyczy to przede wszystkim wydatków bieżących. Uczestnicy szkolenia będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków . Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego szkoleniem

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego którzy są odpowiedzialni za stosowanie podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach systemu pomocy społecznej.

Prowadzący:
Prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach, były pracownik kontroli wewnętrznej oraz niezależny konsultant wielu jednostek sektora finansów publicznych. Autor książek i wielu artykułów i poradników poświęconych tematyce finansów publicznych (m.in. Biuletyn Finanse Publiczne oraz Poradnik Rachunkowości Budżetowej).

Program szkolenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza nowe paragrafy po stronie dochodów oraz wydatków w zakresie rozliczeń związanych z z ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, które umożliwią identyfikację środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.


PROGRAM SZKOLENIA

ZADANIA A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

Art. 22 [Dostęp do polskiego rynku pracy] – pułapka w klasyfikacji

Art. 23a [Zatrudnianie obywateli Ukrainy] – pułapka w klasyfikacji

Art. 24 [Centra integracji społecznej]

Art. 25 [Opiekun tymczasowy dla małoletniego]

Art. 25a [Ewidencja małoletnich]

Art. 26 [Prawo do świadczeń socjalnych]

Art. 27 [Zasady pieczy zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka]

Art. 29 [Zasady udzielania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych]

Art. 30 [Prawo do świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy, których członkowie rodziny powrócili na Ukrainę]

Art. 31 [Jednorazowe świadczenie pieniężne]

Art. 31a i 31 b [Środki z alkoholówki ] – nowość

Art. 32 [Zapewnienie pomocy psychologicznej] – pułapka

Nowy rozdział - 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy – pułapka przy rozliczaniu ( art.26 ust.4 RKO- … Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje należny osobie uprawnionej kapitał na rachunek płatniczy lub na instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych odpowiednio ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych w celu wypłaty tego kapitału w sposób określony w art. 7…oraz specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.


ZADANIA A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

• 328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

• 329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

• 435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

• 437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

• 474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

• 483 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

• 484 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

• 485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – tutaj jest PPK od pracodawcy na przykład

• 486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy -

• 648 Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy - a paragraf 605

• 649 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy - a paragraf 606

• Powiązanie klasyfikacji z zadaniami – pułapka w zwrocie „w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”

• Pochłanianie starych paragrafów przez nowe;

• Pułapki w klasyfikowaniu na przykładach – fundusz pomocy Ukrainie , uchwała j.s.t. o pomocy , zatrudnienie, PPK, umowy zlecenia , oddelegowanie a dodatkowy zakres obowiązków , zatrudnienie obywatela z Ukrainy itd.

• Zaangażowanie i nowa klasyfikacja

• Faktury , rachunki i noty , decyzje itd. – przyporządkowanie - pułapki

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 389 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 14 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji