ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Pełnomocnictwa i upoważnienia w obszarze zarządzania finansami jednostek sektora samorządowych finansów publicznych


Termin: 10 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Ugruntowanie praktycznej wiedzy na temat prawnych aspektów pełnomocnictw i upoważnień oraz oceny ich poprawności- przedkładanych przez strony w postępowaniu administracyjnym i podatkowym. Omówienie pełnomocnictw i upoważnień ( wewnętrznych ) udzielanych do: zaciągania zobowiązań, udzielania ulg, do dysponowania środkami publicznymi, do dokonywania zmian w budżecie, do upoważnień wynikających z ustawy o rachunkowości, upoważnień do kontroli i audytu, do kontroli rady ( komisji rady ),itp.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do: radnych, członków komisji rewizyjnych, kadry kierowniczej i zarządzającej samorządowych jednostek sektora finansów publicznych, sekretarzy, skarbników, głównych księgowych, kierowników jednostek podległych, pracowników – specjalistów zajmujących się podatkami i opłatami, postępowaniem administracyjnym, obsługą stron, do pracowników prowadzących sprawy kadrowych, pracowników prowadzących rejestr upoważnień i pełnomocnictw, pracowników jednostek podległych, w tym centrów usług wspólnych oraz do kontrolerów wewnętrznych oraz audytorów.

Prowadzący:
Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Wpisana na listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie - podstawowe przepisy regulujących zagadnienie upoważnień i pełnomocnictw.

2. Pełnomocnictwa, upoważnienie ( ogólne zasady, wymogi formalne i różnice).

3. Pełnomocnictwa i upoważnienia do reprezentowania stron w postępowaniu podatkowym ( pełnomocnictwo ogólne, do doręczeń, szczególne) - pełnomocnictwo ogólne w formie elektronicznej.

4. Pełnomocnictwa i upoważnienia stron w postępowaniu administracyjnym.

5. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wewnętrznych – obowiązek aktualizacji.

6. Udzielenie, odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa udzielonego pracownikowi.

7. Upoważnienia;

• upoważnienie do zaciągania zobowiązania finansowego jst.,

• upoważnienie do dokonywania wydatków,

• upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie,

• upoważnienia do czynności z zakresu gospodarki finansowej, rachunkowości i budżetu,

• upoważnienia do wydawania decyzji o zwrot dotacji i kontroli wykorzystania środków,

• upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń,

• upoważnienia dla kierowników jednostek podległych.

8. Upoważnienia i pełnomocnictwa wewnętrzne na gruncie ustawy o rachunkowości – delegowanie uprawnień, upoważnienia dla pracowników w obszarze obiegu dokumentów finansowo – księgowych.

9. Szczególna forma i odpowiedzialność wynikająca z upoważnienia do kontrasygnaty skarbnika.

10. Upoważnienie udzielone przez skarbnika po zaprzestaniu pełnienia funkcji ( zmiana na stanowisku skarbnika).

11. Upoważnienia dla pracowników pionu kontroli i audytu oraz komisji rewizyjnych organów stanowiących jst.

12. Zakres i forma upoważnień do prowadzenia kontroli przez radę.

13. Nieprawidłowe pełnomocnictwa i upoważnienia oraz konsekwencje prawne.

14. Szczególny charakter potwierdzania czynności dokonanych bez umocowania.

15. Skutki przekroczenia pełnomocnictwa lub upoważnienia.

16. Naruszenie dyscypliny finansów w obszarze dysponowania środkami publicznymi przez przekroczenie uprawnień.

17. Zasady naliczania, pobierania i egzekwowania opłaty skarbowej od pełnomocnictw, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe – aktualny stan prawny.

18. Wybrane przykłady z orzecznictwa.

19. Wybrane wzory pełnomocnictw i upoważnień.


Przedstawimy projekty wzorów i warunków skuteczności pełnomocnictw i upoważnień. Wskażemy na konsekwencje prawne wynikające z przekroczenia pełnomocnictw i upoważnień - na tle ustawy o finansach publicznych i kodeksu cywilnego oraz ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Przedstawimy obligatoryjne wymogi oraz obowiązki pracowników przyjmujących pełnomocnictwa i upoważnienia. Wskażemy na typowe nieprawidłowości w zakresie przyjmowanych pełnomocnictw i upoważnień oraz konsekwencje prawne. Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 09 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji