ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Podziały nieruchomości na tle najnowszego orzecznictwa


Termin: 22 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu podziałów nieruchomości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz aktualnego orzecznictwa. Podczas szkolenia omówione zostaną również zagadnienia związane ze skutkami prawnymi decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Szkolenie ma również na celu utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania prawnych i geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz omówienie procedur administracyjnych.

Prowadzący:
wieloletni pracownik administracji samorządowej - obecnie z-ca naczelnika Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Geodeta, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości. Od kilku lat wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego - szkolenia dla administracji samorządowej.

Program szkolenia

I. Rodzaje podziałów nieruchomości (podstawa prawna, organ rozstrzygający, charakterystyka trybu):

• ewidencyjny,

• prawny.

II. Ustawowa terminologia z zakresu podziałów nieruchomości – analiza przez pryzmat orzecznictwa:

• nieruchomość rolna,

• działka budowlana,

• droga publiczna,

• przepisy odrębne.

III. Zasady procedowania w sprawie podziałów:

• podmioty uprawnione do wnioskowania o podział,

• strony postępowania,

• różnice w procedowaniu podziału na wniosek i z urzędu,

• ustawowe przesłanki zawieszenie postępowania,

• obligatoryjna treść decyzji kończącej postępowanie w sprawie podziału.

IV. Materialnoprawne podstawy podziału:

• zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

• zgodność z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

• niesprzeczność z przepisami odrębnymi.

V. Podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako ustawowe odstępstwo od zgodności z planem miejscowym.

VI. Podział nieruchomości rolnych:

• w celu powiększenia nieruchomości sąsiedniej lub regulacji granic między nieruchomościami,

• niezależnie od ustaleń planu miejscowego.

VII. Wydzielenie działki dla przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości w aspekcie trybu wynikającego z art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. połączenie i ponowny podział.

VIII. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako podstawowa przesłanka warunkująca zatwierdzenie podziału.

IX. Skutki prawne wydzielenia działek pod drogi publiczne.


W szczególności zostaną poruszone kwestie:

• Jak prawidłowo prowadzić postępowanie o podział nieruchomości (czy można wydać postanowienie negatywnie opiniujące podział, postanowienie warunkowe, przesłanki odmowy zatwierdzenia podziału);

• Czy organ procedując ma obowiązek zweryfikować wstępny projekt podziału w zakresie możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej stanowiącej dostęp dla projektowanych do wydzielenia działek;

• Jeżeli fragment dzielonej nieruchomości jest przeznaczony w planie miejscowym pod drogę publiczną to czy istnieje obowiązek jego wydzielenia;

• Czy zgodność podziału z planem miejscowym należy rozumieć jako wydzielenie działek według linii rozgraniczających funkcje o różnym przeznaczeniu;

• Czy wydając decyzję warunkową należy w rozstrzygnięciu określić przebieg służebności;

• Co należy rozumieć przez wnioskowanie o podział w celu realizacji roszczeń art. 95 pkt 4 ugn, kto może wstąpić z wnioskiem o podział w tym trybie;

• Czy są ustawowe ograniczenia w liczbie wydzielanych działek budowlanych;

• Czy użytkownik wieczysty może niezależnie wnioskować o podział, czy wymagana jest zgoda właściciela;

• Czy w ramach badania dostępu do drogi publicznej organ powinien weryfikować czy projektowane do wydzielenia działki posiadają zgodę na lokalizację zjazdu;

• Czy zawsze istnieje obowiązek zapewnienia dostępu do drogi publicznej;

• Czy art. 98 ugn ma zastosowanie wyłącznie jeżeli wydzielana droga publiczna ma kategorię nadaną w trybie ustawy o drogach publicznych.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji