ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Postępowanie z dokumentacją archiwalną w jednostkach opieki zdrowotnej


Termin: 24 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Szkolenie przygotowuje do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące w SP ZOZ z zakresu zarządzania dokumentacja i odpowiada na określony w Instrukcji archiwalnej obowiązek pogłębiania kwalifikacji zawodowych przez odpowiedzialnych za dokumentację pracowników. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym dotyczącym postępowania z dokumentacją, a także przedstawienie obowiązujących standardów dotyczących prowadzenia archiwów w zakładach opieki zdrowotnej. Możliwa będzie wymiana doświadczeń w zakresie realizacji prawa archiwalnego oraz wewnętrznych regulacji kancelaryjno-archiwalnych a przyjęta praktyką zarządzania dokumentacją ZOZ-ów.

Adresaci:
Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, pracowników pogotowia ratunkowego, zwłaszcza osób odpowiedzialnych za sekretariaty oraz archiwa w placówkach opieki zdrowotnej, ale także przedstawicieli organów założycielskich i nadzorujących ZOZ (np. urzędy miast, starostwa, gminy, itp.), a także radni członkowie Komisji Zdrowia.

Prowadzący:
specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Program szkolenia

1. Z czego wynika obowiązek dbałości o dokumentację w jednostce opieki zdrowotnej? Garść uwag nt. regulacji prawodawstwa krajowego (w tym Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) i unijnego, z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej.

2. Różnice w postępowaniu z dokumentacją papierową i elektroniczną. Konsekwencje wyboru tradycyjnego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych a EZD.

3. Odmienne obowiązki państwowych i samorządowych ZOZ-ów a „prywatnej” służby zdrowia w zakresie prowadzenia dokumentacji.

4. Identyfikacja rodzajów dokumentacji powstających w ZOZ i zasady jej prowadzenia.

5. Obieg dokumentacji w SP ZOZ (zakładanie akt spraw, znakowanie pism, znak sprawy, kancelaryjny opis teczek rzeczowych, prowadzenie historii chorób i dokumentacji medycznej zbiorczej)).

6. Kryteria wyboru materiałów archiwalnych z dokumentacji medycznej. Na czym polegają i kogo dotyczą?

7. Ile lat przechowywać dany typ dokumentów? Ustalanie okresów przechowywania segregatorów z aktami i dokumentacją medyczną. Potrzeba korekty treści jednolitych rzeczowych wykazów akt.

8. Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji przez komórki i stanowiska pracy. Odpowiedzialność twórców za dokumentację.

9. Zamykanie teczek rzeczowych i przygotowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt.

10. Jak zorganizować i prowadzić archiwum w SPZOZ - wymogi lokalowe i personel.

11. Archiwum medyczne, a archiwum administracyjno-finansowe – różnice i podobieństwa.

12. Ewidencja i zabezpieczanie dokumentacji w archiwum. Udostępnianie dokumentacji.

13. Rozliczanie się z dokumentacją zakończoną. Złożoność procedury brakowania dokumentacji. Kontekst RODO.

14. Kontrole archiwalne w ZOZ. Ich zakres, przedmiot i cel.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 23 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji