ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2021 r. - według nowych zasad


Termin: 27 sty 2022
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
ekonomista, naczelnik wydziału informacji, analiz i szkoleń regionalnej izby obrachunkowej, specjalista w zakresie sprawozdawczości i finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w periodykach: Finanse Komunalne, Finanse Publiczne, Budżet Samorządu Terytorialnego. Współautorka wielu książek wydanych w Wydawnictwie C.H.BECK głównie w zakresie sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych, np. „Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych”. Autorka książki „Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowego”. Od 2000 r. współautorka przedkładanego corocznie Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej "Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego". Szkolenia z zakresu sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych prowadzi od 1999 roku.

Program szkolenia

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych za czwarty kwartał 2021 r. będą po raz pierwszy sporządzane według zmienionych zasad wynikających z obowiązującego od roku rozporządzenia oraz zmian wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym z dnia 20 grudnia 2021 roku.


W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2021 r. pod pozycją 2431 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ale część jego zapisów ma zastosowanie do kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N sporządzanych za czwarty kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań Rb-UZ za rok budżetowy 2021.

Zmiany i nowe obowiązki począwszy od sprawozdań za IV kwartał 2021 roku dotyczą także samorządowych jednostek organizacyjnych, które mają obowiązek uzupełniać dane w części C3 sprawozdania Rb-Z w zakresie zobowiązań z tytułu „kredytów i pożyczek” analogicznie do wykazanych w wierszu E.2 w części A tego sprawozdania.


1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2021 r.

2. Formy i terminy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych -obowiązujące w sektorze samorządowym.

3. Zasady sporządzania korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

4. Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń :


5. Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych:

6. Rb-N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych :


7. Rb-ZN - sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych :


8.Odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość sporządzenia i przekazania sprawozdań jednostkowych i zbiorczych. Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości – istotne elementy i wybrane przykłady z orzecznictwa.

9.Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 379 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 25 sty 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji