ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Usuwanie drzew z pasa drogowego drogi publicznej. Przepisy. Orzecznictwo. Problemy praktyki. Wymiana doświadczeń


Termin: 31 sie 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania zieleni przydrożnej, Omówienie procedury „krok po kroku”- od właściwości organów, problematyki wnioskodawcy, wymogów formalnych wniosku i procedury przed organami administracji (oględziny, przygotowanie projektu decyzji, uzgodnienia z RDOŚ), Omówienie procedury po wydaniu decyzji-odwołania, zmiana decyzji, kontrola nasadzeń itd. Omówienie zasad prawidłowego przycinania koron drzew i dopuszczalnych prac w obrębie systemu korzeniowego a także rozwiązywania „sporów sąsiedzkich” w tym zakresie. Usuwanie złomów i wywrotów z pasa drogowego. Usuwanie zieleni stanowiącej bezpośrednie zagrożenie, w tym omówienie instytucji stanu wyższej konieczności. Sankcje za naruszenie przepisów. Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA), przykładów z praktyki trenera. Możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia. Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświadczeń

Adresaci:
Pracownicy zarządów dróg, gminne i powiatowe zarządy dróg, zarządy dróg wojewódzkich, GDDKIA. Pracownicy organów wydających zezwolenia: urzędów gmin/miast, Starostw powiatowych, Urzędów marszałkowskich, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Firmy zajmujące się zielenią. Projektanci. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Prowadzący:
adca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), szkolenia prowadzi od 2012 r., specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego. Od stycznia 2014 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe (drzewo, tereny zieleni, żywotność drzewa, kompensacji przyrodnicza, pas drogowy drogi publicznej itd.)

2. Organy wydające zezwolenia na usunięcie drzewa z pasa drogowego:

a) Wójt, burmistrz, prezydent miasta

b) Starosta/Marszałek województwa

c) Problematyka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

d) Przekazywanie podania zgodnie z właściwością, spory kompetencyjne

e) Problematyka uzgodnień z RDOŚ- wprowadzenie

3. które drzewa z pasa drogowego wymagają zezwolenia:

a) Drzewa ozdobne- w tym problematyka obcych gatunków topoli

b) Drzewa owocowe

4. Kto może być wnioskodawcą w przypadku usuwania drzew z pasa drogowego

5. Wymogi formalne wniosku o wycinkę drzewa z pasa drogowego drogi publicznej

6. Procedura:

a) Uzupełnianie wymogów formalnych wniosku

b) Zasady przeprowadzania oględzin

c) Wydanie decyzji w przypadku braku stwierdzenia w obrębie zadrzewień gatunków chronionych

d) Procedura w sytuacji stwierdzenia w obrębie zadrzewień gatunków chronionych- zawieszenie postępowania, zasady załatwiania decyzji derogacyjnej z art. 56 uop,

e) Problematyka „okresu lęgowego” ptaków

f) Przesłanki wydania decyzji odmownej

g) Kiedy za drzewa usuwane z pasa drogowego nie nalicza się opłat

h) Zasady ustalania kompensacji przyrodniczej w postaci nasadzeń za drzewa usuwane z pasa drogowego (czy projekt planu nasadzeń jest wymogiem formalnym wniosku, czy można wydać decyzję bez nasadzeń i kiedy, odbiór wykonanych nasadzeń i sprawdzanie żywotności itd.)

i) Zasady przygotowania projektu decyzji i dokumentacji przekazywanej do RDOŚ

7. Procedura w RDOŚ:

a) Projekty jakich decyzji uzgadnia RDOŚ

b) uzgodnienia i przesłanki odmowy uzgodnienia

c) Terminy (w tym „milcząca zgoda”)

d) Postępowanie wyjaśniające

8. Postępowanie odwoławcze

9. Zmiana decyzji

10. Procedura kiedy drzewa objęte decyzją nie zostały usunięte

11. Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za nielegalną wycinkę drzew z pasa drogowego- kto podlega karze, procedura

12. Wymierzenie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie/uszkodzenie drzew-kto odpowiada, dopuszczalne prace w koronie i w zakresie systemu korzeniowego

13. „Spory sąsiedzkie” dot. drzew przydrożnych

14. Drzewa przydrożne jako pomniki przyrody- zasady objęcia ochroną pomnikową, przesłanki zniesienia ochrony pomnikowej drzewa przydrożnego

15. Uproszczona procedura usuwania złomów i wywrotów

16. Kwestie bezpieczeństwa- jak najszybciej usunąć zagrażające drzewo przydrożne, w tym omówienie tzw. stanu wyższej konieczności

17. Usuwanie zieleni a decyzja ZRID

18. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, wymiana doświadczeń, „dobre praktyki”, odpowiadanie na pytania (UWAGA: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenie)

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 sie 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji