ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Wydawanie zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym. Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu


Termin: 27 lut 2023
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Szczegółowe zaznajomienie uczestników z instytucją zaświadczenia, w tym z różnicami pomiędzy zaświadczeniem a decyzją deklaratoryjną, co powinno przełożyć się na umiejętność odróżnienia tych dwóch instytucji w praktyce, przedstawienie postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń – dokładne zapoznanie z poszczególnymi elementami procesu wydawania zaświadczenia, co może przełożyć się na skuteczność prowadzonych postępowań dotyczących wydawania zaświadczeń. Przedstawienie najnowszego orzecznictwa w sprawach wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym. Omówienie nowej instytucji poświadczania przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na okres co najmniej 10 lat (na potrzeby ubezpieczenia społecznego rolników).

Adresaci:
Wszyscy pracownicy urzędów gmin (ew. powiatów, województw) z naciskiem na wydziały lub jednostki pracujące z zaświadczeniami – wydające je lub pracujący w oparciu o nie (np. wydział organizacyjny, sekretarz gminy, wydziały merytoryczne w prowadzonych przez nie postępowaniach administracyjnych).

Prowadzący:
Radca prawny, były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (2011-2016). Od 2014 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. W latach 2016-2019 radca prawny jednego z Urzędów Gminy w woj. małopolskim.

Program szkolenia

1. Pojęcie zaświadczenia

1.1. Definicja

1.2. Odróżnienie zaświadczenia od decyzji deklaratoryjnej


2. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń

2.1. Uwagi ogólne

2.2. Zakres podmiotowy postępowania

2.3. Sposób wszczęcia postępowania i wymagania formalne wniosku

2.4. Legitymacja czynna i przesłanki wydania zaświadczenia

2.5. Termin na wydanie zaświadczenia

2.6. Szczególne postępowanie wyjaśniające

2.7. Rodzaje rozstrzygnięć mogących zapaść w postępowaniu

2.8. Środki zaskarżenia i weryfikacja rozstrzygnięć postępowania

2.9. Bezczynność i przewlekłość w postępowaniu w sprawie wydania zaświadczenia, a skarga do sądu administracyjnego

2.10. Ograniczenia w żądaniu zaświadczeń przez organy administracji publicznej


3. Zmiany w k.p.a. dotyczące zaświadczeń - zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy (proponowany art. 122f k.p.a.)


4. Problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

4.1. Omówienie istniejącej regulacji prawnej

4.2. Przedstawienie argumentów przemawiających „za” wydawaniem zaświadczenia w przypadku wskazanym w ust. 3

4.3. Przedstawienie argumentów przemawiających „przeciw” wydawaniu zaświadczenia w przypadku wskazanym w ust. 3

4.4. Najnowsze orzecznictwo

4.5. Numer dla zaświadczeń z instrukcji kancelaryjnej

4.6. Opłata skarbowa od zaświadczenia

4.7. Konkluzja


5. Brak poświadczania przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

5.1. Omówienie istniejącej uprzednio oraz obecnie regulacji prawnej i problemów związanych uprzednio z jej stosowaniem na przykładach

5.2. Wskazanie i omówienie analogicznej regulacji


6. Poświadczanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na okres co najmniej 10 lat (na potrzeby ubezpieczenia społecznego rolników).


7. Poświadczanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej

7.1. Obowiązek odmowy dokonania czynności notarialnej

7.2. Wyłączenia możliwości poświadczenia

7.3. Stwierdzenie tożsamości

7.4. Zakaz dokonywania czynności

7.5. Dokonywanie czynności przez osoby niepełnosprawne

7.6. Obowiązek złożenia podpisu na dokumentach

7.7. Wymogi formalne poświadczenia


8. Mini- kazusy


9. Dyskusja

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 24 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji