ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, uszkadzanie oraz niszczenie drzew lub krzewów w świetle ustawy o ochronie przyrody. Sankcje wymierzane na podstawie przepisów odrębnych.


Termin: 27 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Adresaci:
Pracownicy urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, Zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, jednostek drogowych, firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy, TBS), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, Uczelnie wyższe, szpitale, wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia.

Prowadzący:
radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

Program szkolenia

1. Przedmiot ochrony- pojęcie drzewa i krzewu, złomy i wywroty, zachowanie żywotności

2. Organy właściwe do wymierzania akp:


3. Delikty:

A) jakie drzewa nie wymagają zezwolenia (w tym problematyka drzew owocowych)

B) jakie krzewy nie wymagają zezwolenia (w tym problematyka tzw. Terenów zieleni)

C) strony postępowania- kto ponosi odpowiedzialność


A) kiedy ta odpowiedzialność zachodzi

B) strony postępowania


A) niszczenie koron drzew- podstawa odpowiedzialności, odrębności proceduralne. Jakie prace w koronie są legalne

B) inne przypadki niszczenia zieleniA) usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f ust. 8, i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f ust. 16;

B) usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8.


Prowadzenie postępowań administracyjnych celem wymierzenia akp-problematyka kpa oraz uop:

1) zasady ogólne kpa

2) zasady dot. Prawidłowego prowadzenia postępowania dowodowego (oględziny, biegły, rozprawa administracyjna, zasada ocena dowodów, fakty nieudowodnione/wątpliwości co do stanu faktycznego)

3) prawidłowe ustalenie stron postępowania (problemy praktyki: kto odpowiada przy terenie stanowiącym współwłasność, odpowiedzialność wykonawców/podwykonawców, firm przesyłowych, udział w postępowaniu ngo)

4) zwolnienie z odpowiedzialności- stan wyższej konieczności (przesłanki, orzecznictwo)

5) zasady ustalania wysokości kary w przypadku posiadania wymaganych danych

6) zasady ustalania wysokości kary w przypadku braku pnia/kłody itd.-regulacje uop

7) zasady dot. Możliwych przypadków obniżenia akp

8) zasady przyznawania ulg w spłacie akp

9) kwestie dot. Przedawnienia akp (niepowodzenie windykacji)

10) kwestie dot. Przedawnienia możliwości wymierzenia kary (umorzenie w trybie art. 89 ust 10 uop)

11) problemy praktyki, orzecznictwo


Sankcje dot. Innych naruszeń przy nielegalnej wycince:

1. Odpowiedzialność wykroczeniowa/karna, cywilna

2. Natura2000, park krajobrazowy/obszar chronionego krajobrazu

3. Ochrona gatunkowa

4. Pomniki przyrody

5. Nieruchomości wpisane do rejestru zabytków

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 24 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji