UWAGA! Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wstrzymujemy realizację wszystkich naszych szkoleń stacjonarnych do odwołania. Zapraszamy na szkolenia online.

ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2020 po zmianach - aspekty socjalne, prawne, podatkowe w jednostkach sektora samorządowego


Termin: 23 lip 2020
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnym stanem prawnym w zakresie tworzenia, administrowania i rozliczania środków zakładowego funduszu socjalnego zarówno w podmiotach gospodarczych jak i dla zróżnicowanej sfery budżetowej, oświatowej, w samorządowych instytucji kultury, pomocy społecznej i zatrudnienia. Aktualne aspekty podatkowe i składkowe.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do: kadry kierowniczej i przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli załogi w podmiotach gospodarczych oraz jednostkach sfery budżetowej, członków komisji socjalnych działających w urzędach, jednostkach oświaty, żłobkach, zeas, cuw, jednostkach pomocy społecznej, zatrudnienia, samorządowych instytucjach kultury, a także podmiotach gospodarczych. Szkolenie także skierowane jest do członków komisji i służb socjalnych, mieszkaniowych, pionów księgowości rozliczających i obsługujących fundusz ( zeas, cuw ), do pracowników kontroli wewnętrznej oraz audytu.

Prowadzący:
prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora finansów publicznych w tym pracowników jednostek pomocy społecznej, a także sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej.

Program szkolenia

1. Zaspokajanie potrzeb socjalnych – działalność socjalna dozwolona  i niedozwolona.

2. Fundusz fakultatywny, fundusz obligatoryjny, a świadczenie urlopowe ( różnice i rodzaje podmiotów ).

3. Prawidłowe zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – obligatoryjny charakter funduszu w jednostkach sfery budżetowej z uwzględnieniem szczególnych uprawnień dla nauczycieli  oraz odrębnych zasad  dla samorządowych instytucji kultury.

4. Zasady tworzenia, naliczania i wypłacania środków z zfśs w podmiotach gospodarczych.

5. Sposób naliczania, zwiększania i korekty odpisu.

6. Regulamin zfśs oraz regulaminu „funduszu mieszkaniowego” – ranga dokumentu, zasady opracowania, zatwierdzania przez organizacje związkowe lub przedstawicieli załogi, zmiany i modyfikacja ( omówienie przykładowego regulaminu ).

7. Fundusz mieszkaniowy – zasady wydzielenia środków, regulamin, umowy cywilno – prawne, zabezpieczenie, spłaty, umorzenie, komisja mieszkaniowa, odpowiedzialność pożyczkobiorcy i poręczycieli.

8. Odpowiedzialność pracodawcy ( kierownika jednostki ), a obowiązki głównego księgowego  lub jednostki prowadzącej obsługę finansowo – księgową ( zeas, cuw, itp. ).

9. Służba socjalna – komisje socjalne, mieszkaniowe , odpowiedzialność i funkcja opiniodawcza, sposób dokonywania wyboru członków, regulamin pracy komisji, uprawnienia i obowiązki komisji socjalnej ( ochrona danych ).

10. Rola, odpowiedzialność i uprawnienia przedstawicieli związków zawodowych.

11.Szczególne zasady obowiązujące w oświatowych jednostkach organizacyjnych.

12. Nowe obowiązki związane z RODO ( zasady przestrzegania ochrony danych osobowych oraz tajemnicy prawnie chronionej związanej z danymi szczególnie wrażliwymi uzyskiwanymi w toku oceny sytuacji materialnej, socjalnej i rodzinnej pracowników i emerytów uprawnionych ).

13. Prawidłowość przyznawania, wydatkowania i rozliczania środków funduszu dla pracowników, emerytów i ich rodzin oraz innych osób uprawnionych ( omówienie przykładów):

14. Świadczenia z zakładowego funduszu w aspekcie naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS  świadczenia zwolnione, opodatkowane i oskładkowane, zmiany progu podatkowego w 2020r.) – konsekwencje podatkowe za nieprawidłowości w zakresie kwalifikowania środków na określone świadczenia z naruszeniem ustaw.

15.. Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej ( umowa, granice odpowiedzialności, rozliczenie i obsługa ).

16. Wskazanie typowych nieprawidłowości w zarządzaniu środkami zfśs.

17. Omówienie załączonego projektu regulaminów ( zalecane jest posiadanie przez uczestników na szkoleniu „ własnych regulaminów i wewnętrznych regulacji ” celem  przeanalizowania konkretnych rozwiązań ). 

18. Omówienie przykładowego „ planu dochodów i wydatków zfśs .” 

19. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Sposób realizacji szkoleń online:


Cena: 300 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 19 lip 2020 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji