ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2021 po zmianach dot. RODO oraz COVID-19 - aspekty socjalne, prawne, podatkowe w jednostkach sektora samorządowego


Termin: 24 cze 2021
10:00-15:00
Miejsce: szkolenie online

Cel:
Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnym stanem prawnym w zakresie tworzenia, administrowania i rozliczania środków zakładowego funduszu socjalnego dla zróżnicowanej sfery budżetowej, oświatowej, w samorządowych instytucji kultury, pomocy społecznej i zatrudnienia. Przedstawimy aktualne obowiązki ciążące na pracodawcach. Wskażemy na obszary ryzyka, konsekwencje i aktualne obowiązki podatkowe i ZUS, na rolę związków zawodowych, komisji i służb mieszkaniowo- socjalnych. Przedstawimy najczęstsze nieprawidłowości w zarządzaniu i wypłacaniu środków funduszu, a także roli i prawidłowej formy regulaminu funduszu, w tym funduszu mieszkaniowego. Dla kontrolerów i audytorów szkolenie będzie stanowiło pomoc przy opracowaniu programu zadania audytowego oraz metody i zakresu przeprowadzenia badania z uwzględnieniem ryzyk.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do: Kadry kierowniczej i przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli załogi w podmiotach gospodarczych oraz jednostkach sfery budżetowej, członków komisji socjalnych działających w urzędach, jednostkach oświaty, żłobkach, zeas, cuw, jednostkach pomocy społecznej, zatrudnienia, samorządowych instytucjach kultury - tworzących, gospodarujących i administrujących zakładowym funduszem socjalnym. Szkolenie także skierowane jest do członków komisji i służb socjalnych, mieszkaniowych, pionów księgowości rozliczających i obsługujących fundusz ( zeas, cuw ), do pracowników nadzoru, kontroli wewnętrznej oraz audytu .

Prowadzący:
Barbara Arabska - Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Wpisana na listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego.

Program szkolenia

Program:

1.Zaspokajanie potrzeb socjalnych – działalność socjalna dozwolona  i niedozwolona.

2.Fundusz fakultatywny, fundusz obligatoryjny, a świadczenie urlopowe ( różnice i rodzaje podmiotów ).

3.Prawidlowe zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – obligatoryjny charakter funduszu   w jednostkach sfery budżetowej – naliczanie, zwiększenia, korekta.

• obowiązujące zasady, wskaźniki i kwoty naliczenia odpisu na zfśś na rok 2021.

• szczególne zasad, wskaźniki  i kwoty naliczenia odpisu na zfśs dla nauczycieli (czynnych i emerytów).

4.Regulamin zfśs oraz regulaminu „ funduszu mieszkaniowego ” – ranga dokumentu, zasady opracowania, zatwierdzania przez organizacje związkowe lub przedstawicieli załogi, zmiany i modyfikacja ( omówienie przykładowego regulaminu ).

5.Nowy rodzaj świadczeń wynikający z  zagrożenia i konsekwencji wynikających ze stanu epidemicznego COVID-19 ( praca zdalna, opieka nad dziećmi, choroba,i skutki COVID-19 ) – aneks do regulaminu, zasady udokumentowania, zapomogi pieniężne),

6.Fundusz mieszkaniowy – zasady wydzielenia środków, regulamin, umowy cywilno – prawne, zabezpieczenie, spłaty, umorzenie, komisja mieszkaniowa, odpowiedzialność pożyczkobiorcy i poręczycieli.

7.Odpowiedzialność pracodawcy ( kierownika jednostki ), a obowiązki głównego księgowego  lub jednostki prowadzącej obsługę finansowo – księgową ( zeas, cuw, itp. ).

8. Służba socjalna – komisje socjalne, mieszkaniowe , odpowiedzialność i funkcja opiniodawcza, sposób dokonywania wyboru członków, regulamin pracy komisji, uprawnienia i obowiązki komisji socjalnej, przedstawiciel załogi, ( ochrona danych ).

9. Rola, odpowiedzialność i uprawnienia przedstawicieli związków zawodowych.

10.Szczególne zasady obowiązujące w oświatowych jednostkach organizacyjnych.

11.Obowiązki związane z RODO ( zasady przestrzegania ochrony danych osobowych oraz tajemnicy prawnie chronionej związanej z danymi szczególnie wrażliwymi uzyskiwanymi w toku oceny sytuacji materialnej, socjalnej i rodzinnej pracowników i emerytów uprawnionych ).

12.Prawidłowość przyznawania, wydatkowania i rozliczania środków funduszu dla pracowników, emerytów i ich rodzin oraz innych osób uprawnionych ( omówienie przykładów i nieprawidłowości w tym zakresie):

• świadczenia dozwolone,

• świadczenia urlopowe,

• „ wczasy pod gruszą ”, dopłaty do wypoczynku ,

• pomoc i świadczenia pieniężne w przypadkach losowych oraz klęsk żywiołowych,

• dopłaty i świadczenia dla dzieci  oraz emerytów,

• świadczenia w szkołach i placówkach likwidowanych,

• nowe świadczenia i pomoc wynikająca ze skutków COVID-19.

13.Świadczenia z zakładowego funduszu w aspekcie naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS  świadczenia zwolnione, opodatkowane i oskładkowane, zmiany progu podatkowego)– konsekwencje podatkowe za nieprawidłowości w zakresie kwalifikowania środków na określone świadczenia z naruszeniem ustaw.

14..Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej ( umowa, granice odpowiedzialności, rozliczenie i obsługa ).

15. Wskazanie typowych nieprawidłowości w zarządzaniu środkami zfśs.

16. Omówienie załączonego projektu regulaminów ( zalecane jest posiadanie przez uczestników na szkoleniu „ własnych regulaminów i wewnętrznych regulacji ” celem  przeanalizowania konkretnych rozwiązań ). 

17.Omówienie przykładowego „ planu dochodów i wydatków zfśs.”  oraz wzoru aneksu do regulaminu w sprawie rozszerzenia katalogu świadczeń  (COVID-19).

18. Przykłady z orzecznictwa.

19. Odpowiedzi na pytania uczestników.


Załączniki


Cena: 340 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 22 cze 2021 - 11:55
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji