ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2023r. Typowe błędy i ich skutki w zakresie działalności socjalnej


Termin: 08 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
prawnik, w latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy). W zakresie zadań kontrolnych m.in. rozpatrywanie skarg pracowniczych i związkowych dotyczących prawa pracy oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP i Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie.

Program szkolenia

1. Wstęp. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2. Zakres przedmiotowy działalności socjalnej – typowe i zgodne z prawem wydatki . Sfera dyspozytywna w zakresie działalności socjalnej/ nie podlegająca ingerencji zewnętrznej.

3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r.

4. Limity zwolnień wypłat z ZFŚS w wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie limity w zakresie wypłat świadczeń rzeczowych i pieniężnych z ZFŚS stosować w 2023 r. w związku ze zmianą art.52 l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) ?

5. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.

6. Identyfikacja bieżących problemów w działalności socjalnej i skutków nieprawidłowości z punktu widzenia organów kontrolnych. Czy warto weryfikować działalność socjalną ”poprzedników”?

7. Typowe błędy i ich skutki w zakresie działalności socjalnej w zakresie:

• zasad ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

• prowadzenia wspólnej działalności socjalnej przez pracodawców

• przejścia zakładu lub jego części wraz z pracownikami do innego pracodawcy w zakresie działalności socjalnej.

• pomijania lub ograniczania dostępności do świadczeń socjalnych osób uprawnionych obligatoryjnie (np. emeryci i renciści, osoby z krótkim stażem i inne klauzule dyskryminacyjne)

• rozszerzenia dostępności do z.f.ś.s dla osób formalnie nieobjętych postanowieniami regulaminu (kazus: rozstrzygnięcie sądu w sprawie zwrotu kosztów finansowania festynu z z.f.ś.s)

• finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością socjalną (np. pożegnania pracowników, dojazdów do pracy, imprezy integracyjne nie mające związku z przedmiotem ustawy, święta branżowe)

• finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością socjalną , a w celu zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID-19 ( np. testy, szczepienia pracowników, zakup sprzętu do pracy zdalnej)

• ustalania sytuacji dochodowej osób uprawnionych (kazus: rozstrzygnięcie ZUS i sądu po odwołaniu pracodawcy)

• dostępności dla pracowników świadczeń ograniczonych ze względu na płeć (kazus: rozstrzygnięcie ZUS i sądu po odwołaniu pracodawcy)

• wydatkowania środków funduszu socjalnego na bieżące potrzeby ( np. wypłatę wynagrodzeń – kazus: rozstrzygnięcie PIP i sądu karnego po odwołaniu pracodawcy)

• stosowania zwolnień podatkowych dla osób uprawnionych

• kształtowania świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych w zakresie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

• rozpatrywania wniosków osób uprawnionych o zapomogę pieniężną (przykłady)

• braku współdziałania ze związkami zawodowymi działającymi w zakładzie (kazus: rozstrzygnięcie po kontroli PIP, kazus: rozstrzygnięcie sądu powództwa o ustalenie, kazus: rozstrzygnięcie prokuratury)

• ochrony danych osobowych osób uprawnionych


8. Przykładowa struktura i postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

9. Jak zorganizować działalność pożyczkową w ramach z.f.ś.s na cele mieszkaniowe? Umowy, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.

10. Prawidłowe ustalanie i dokumentowanie sytuacji dochodowej osób korzystających ze świadczeń socjalnych. Aktualizacja oświadczeń osób uprawnionych m.in. wynikająca ze zmiennej sytuacji ekonomicznej, w przypadku składania oświadczeń raz w roku.

11. Udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zakres ingerencji). Komisja socjalna. Zasady procedowania w warunkach ograniczonego lub wyłączonego kontaktu bezpośredniego ciał przedstawicielskich wynikające z zagrożenia epidemiologicznego.

12. Tarcza antykryzysowa 4.0 , a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych.

13. Studium przypadków pozostałych sprawach dotyczących w zakresie ZFŚS

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 07 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji