ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Zasady prowadzenia ewidencji mienia jst w 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem mienia komunalnego w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i prawnym


Termin: 16 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Usystematyzowanie aktualnej wiedzy na temat zarządzania i gospodarowania mieniem, prawidłowego prowadzenia ewidencji rachunkowej w tym analitycznej, syntetycznej oraz geodezyjnej, konieczności uzgadniania i inwentaryzowania stanów między poszczególnymi pionami i jednostkami, sprawnością obiegu dokumentów. Wskazanie na przypadki typowych nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Omówienie zmian w zarządzaniu mieniem, jakie nastąpiły na skutek regulacji prawnych dot. COVID-19.

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników urzędów gmin, powiatów – specjalistów działów księgowości, pionów administracyjnych, gospodarki nieruchomościami, geodezji (prowadzących ewidencję analityczną, syntetyczną, rodzajową oraz ewidencję zasobu, uczestniczących w procesach zarządzania mieniem), pracowników opracowujących informację o stanie mienia, dodatkowe informacje do bilansu dot. struktury, wartości i zmian w aktywach JST, przewodniczących i członków komisji inwentaryzacyjnych, audytorów, kontrolerów wewnętrznych, radnych.

Prowadzący:
Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Wpisana na listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – obowiązujące przepisy prawne i kierunki zmian w gospodarowaniu, ewidencjonowaniu oraz ujawnianiu w księgach, mienia jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zasady nabycia mienia przez jednostki samorządu terytorialnego oraz mienia przekazywanego jednostkom podległym (trwały zarząd, użytkowanie, najem) oraz zmiany wprowadzone w okresie COVID-19.

3. Rejestry mienia wg ustawy o rachunkowości, ewidencji geodezyjnej gruntów i budynków, ustawy o gospodarce nieruchomościami (prowadzenie rejestrów przez piony merytoryczne oraz księgowe).

4. Elementy składowe mienia ( grunty, grunty pod drogami, środki trwałe – grupy w ujęciu rachunkowym, KŚT).

5. Problematyka wyceny składników mienia komunalnego – wartość ewidencyjna, szacunkowa, określona przez rzeczoznawcę.

6. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości – zgodność ewidencji z danymi katastralnymi oraz z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego.

7. Przykładowe rozwiązania dotyczące prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej mienia.

8. Informacja o stanie mienia dla organu stanowiącego, a Informacja dodatkowa do bilansu.

9. Podstawowe zasady inwentaryzacja mienia, ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji gruntów, budynków i innych środków trwałych wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego.

10. Ujęcie bilansowe i informacja dodatkowa – Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

11. Przykłady nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania i inwentaryzacji wybranych składników mienia (NIK, RIO).

12. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji