UWAGA! Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wstrzymujemy realizację wszystkich naszych szkoleń stacjonarnych do odwołania. Zapraszamy na szkolenia online.

ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Zasady zagospodarowania zbędnych środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych zbędnych składników majątkowych w świetle obowiązujących regulacji prawnych w 2020 r.


Termin: 22 lip 2020
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Uregulowanie problematyki gospodarowania rzeczowymi składnikami we wszystkich jednostkach podległych. Zapoznanie uczestników z obowiązującymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym ( likwidacja, utylizacja) – zasada jawności i przejrzystości. Wskazanie na sposób uregulowania odpowiedzialności za wykorzystywane składniki majątkowe przez pracowników, za szkodę na mieniu i braki.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do kierowników oraz pracowników pionów administracyjno – gospodarczych i księgowych samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za problematykę gospodarowania, ewidencji oraz inwentaryzację wyposażenia i jej rozliczenie), do członków komisji likwidacyjnych, ds. przeglądu i kasacji składników zbędnych, do pracowników prowadzących „ biura rzeczy znalezionych „ do pracowników pionów finansowo – księgowych urzędów jst., zajmujących się księgową likwidacją środków trwałych i innych składników majątkowych oraz wyceną. Szkolenie skierowane jest również do kontrolerów wewnętrznych oraz audytorów.

Prowadzący:
prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora finansów publicznych w tym pracowników jednostek pomocy społecznej, a także sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej.

Program szkolenia

Temat: Zasady zagospodarowania zbędnych środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych zbędnych składników majątkowych (przekazanie, sprzedaż, likwidacja zużytych i uszkodzonych składników, jako odpadów elektronicznych i elektrycznych, stanowiących wyposażenie  jednostek sektora finansów publicznych (samorządowych i rządowych) – w świetle obowiązujących regulacji prawnych  w 2020 r. ( zmiany ogłoszone 22.10.2019 r.).”


1. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – posiadanie składników zdatnych i wykorzystywanych przez jednostkę.

2. Rodzaj i podstawy prawne odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych – sposoby powierzania i rozliczania, w tym odpowiedzialność materialna.

3. Prawne zasady odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem jednostki.

4. Zasady przygotowania rzeczowych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i oprawnych do inwentaryzacji rocznej. 

5. Konieczność przeprowadzania okresowej (w tym przedinwentaryzacyjnej ) oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do  prowadzonej działalności statutowej jednostki, wyeliminowanie składników zbędnych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz zepsutych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.

6. Szczególne zasady postępowania z rzeczami przyjętymi przez biuro rzeczy znalezionych ( powiaty ).

7. Komisja Kwalifikacyjna – powołanie, zasady działania, dokumentacja. 

8. Procedura kwalifikacji składników do zbędnych i zużytych - opinia rzeczoznawcy, czy zawsze konieczna?

9. Zasady ustalenia wartości składników majątkowych ( stopień zużycia, wartość godziwa ). Wartość zakupu, wartość księgowa, wartość rynkowa, wartość godziwa, wartość oferowana.

10. Sprzedaż zbędnych składników znacznej wartości- przetarg, zaproszenie do rokowań, sprzedaż w trybie ofertowym.

11. Darowizna między samorządowymi jednostkami ( wniosek , protokół zdawczo- odbiorczy, obieg dokumentów finansowo – księgowych ).

12. Likwidacja – sprzedaż na surowce wtórne ( bezpośrednio lub przez uprawniony podmiot ).

13. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego  oraz wyposażenia stanowiącego odpady   w oparciu o ustawę o odpadach.

14. Sposób ujmowania likwidacji, sprzedaży, darowizny w księgach rachunkowych i ewidencji.

15. Wzory wewnętrznych procedur.
Sposób realizacji szkoleń online:


Cena: 300 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 lip 2020 - 15:59
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji