ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Zmiany w zakresie nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, likwidacji zbędnych, zużytych oraz uszkodzonych składników majątku ruchomego stanowiących wyposażenie jst i rządowych jednostek sektora finansów publicznych


Termin: 12 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Ugruntowanie praktycznej wiedzy w zakresie gospodarowania rzeczowymi składnikami finansowanymi ze środków publicznych we wszystkich jednostkach oraz dostarczenie projektów wewnętrznych procedur regulujących tę problematykę. Zapoznanie uczestników z obowiązującymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym ( likwidacja, utylizacja jako odpady elektryczne i elektroniczne) – zasada jawności i przejrzystości. Wskazanie na sposób uregulowania odpowiedzialności za wykorzystywane składniki majątkowe przez pracowników, za szkodę na mieniu i braki. Spełnienie standardu kontroli zarządczej z ochroną i gospodarowaniem zasobami jednostki. W jaki sposób ma pracować Komisja ds. przeglądu składników zbędnych, czy Komisja likwidacyjna, kto i kiedy podejmuje decyzję w sprawie likwidacji, jakie są granice odpowiedzialności członków komisji za kwalifikację sprzętu do likwidacji, a co ze sprzętem elektronicznym? W jaki sposób następuje utylizacja zbędnego sprzętu, a kiedy i w jaki sposób dokonujemy darowizny lub sprzedaży. Czy składniki możemy sprzedać lub przekazać pracownikom, radnym?

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do kierowników oraz pracowników pionów administracyjno – gospodarczych i księgowych samorządowych i rządowych jednostek (urzędów miast i gmin, starostw, jednostek oświaty, w tym szkół, przedszkoli, poradni, pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, sportu, państwowych jednostek budżetowych, organizacji pozarządowych, itp.) odpowiedzialnych za problematykę gospodarowania i uporządkowania majątku, ewidencję oraz inwentaryzację wyposażenia, za rozliczenie osób materialnie i służbowo odpowiedzialnych), do członków komisji likwidacyjnych, ds. przeglądu i kasacji składników zbędnych, do pracowników prowadzących „ biura rzeczy znalezionych „ do pracowników pionów finansowo – księgowych urzędów jst., zajmujących się księgową likwidacją środków trwałych i innych składników majątkowych (odpady elektryczne i elektroniczne) oraz problematyka wyceny i obiegu dokumentów finansowo-księgowych dot. operacji majątkowych. W szczególności do członków Komisji ds. przeglądu składników majątkowych oraz Komisji likwidacyjnych. Szkolenie skierowane jest również do kontrolerów wewnętrznych oraz audytorów uwzględniających w planach kontroli i audytu problematykę gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek.

Prowadzący:
Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Wpisana na listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego.

Program szkolenia

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem jednostki, w tym jednostki sektora finansów publicznych powinny posiadać wyłącznie składniki zdatne do użytku i faktycznie wykorzystywane do realizacji celów statutowych. Składowanie i gromadzenie składników zbędnych, niezdatnych do użytku lub zagrażających bezpieczeństwu ( środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz składników niskocennych) jest przejawem niegospodarności. W wielu jednostkach gromadzi się zbędne „ zapasy,” w obawie, że ich przekazanie lub likwidacja narażą kierownictwo jednostki na zarzut działań niezgodnych z prawem. Dlatego w trakcie szkolenia zostaną podane i omówione podstawy prawne oraz zasady postępowania „krok po kroku” w jaki sposób ten problem rozwiązać. Członkowie Komisji ds. przeglądu i kwalifikacji majątku ruchomego oraz członkowie Komisji likwidacyjnej uzyskają wiedzę na temat prawidłowego sposobu postępowania i sporządzania wniosków dot. kwalifikacji i zagospodarowania składników zbędnych lub zużytych. Proponowane procedury ułatwią też formalne uregulowanie tej kwestii i wybór wariantu z uwzględnieniem rodzaju jednostki (przykładowo; zarówno w domu pomocy społecznej, urzędzie, czy instytucji kultury).


1. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – posiadanie składników zdatnych i wykorzystywanych przez jednostkę (konieczność uporządkowania i przeglądu składników).

2. Prawne zasady odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem jednostki.

3. Rodzaj i podstawy prawne odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych – sposoby powierzania i rozliczania, w tym odpowiedzialność materialna.

4. Szczególne zadania jednostek prowadzących wspólną obsługę – cuw, zeas, urząd gminy.

5. Konieczność przeprowadzania okresowej (w tym przedinwentaryzacyjnej ) oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do prowadzonej działalności statutowej jednostki, wyeliminowanie składników zbędnych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz zepsutych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.

6.Szczególne zasady postępowania z rzeczami przyjętymi przez biuro rzeczy znalezionych (powiaty ).

7. Komisja Kwalifikacyjna, Komisja Likwidacyjna, komisja wspólna – powołanie, zasady działania, dokumentacja.

8. Procedura kwalifikacji składników do zbędnych i zużytych - opinia rzeczoznawcy, czy zawsze konieczna?

9. Zasady ustalenia wartości składników majątkowych (stopień zużycia, wartość godziwa). Wartość zakupu, wartość księgowa, wartość rynkowa, wartość godziwa, wartość oferowana.

10. Sprzedaż zbędnych składników znacznej wartości- przetarg, zaproszenie do rokowań, sprzedaż w trybie ofertowym.

11. Darowizna między samorządowymi jednostkami ( wniosek , protokół zdawczo- odbiorczy, obieg dokumentów finansowo – księgowych ).

12. Likwidacja – sprzedaż na surowce wtórne ( bezpośrednio lub przez uprawniony podmiot).

13. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wyposażenia stanowiącego odpady w oparciu o ustawę o odpadach.

14. Sposób ujmowania likwidacji, sprzedaży, darowizny w księgach rachunkowych i ewidencji.

15. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

16. Wzory wewnętrznych procedur dla jednostek sektora samorządowego ( w załączeniu dla uczestników szkolenia).
Sposób realizacji szkoleń online:Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 09 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji