ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Zmiany w zasadach nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad spółkami komunalnymi z udziałem gminy - jak zmiany w KSH wpłyną na zakres uprawnień i obowiązków wykonywanych w ramach nadzoru


Termin: 16 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
wskażemy na praktyczne zasady realizacją zadań statutowych i celów publicznych, na obowiązki organów właścicielskich oraz rad nadzorczych, a także uprawnienia radnych do kontroli nad działalnością spółek, na zwiększone obowiązki sprawozdawcze i analityczne jst. w zakresie konieczności monitorowania majątku jst. oraz finansowego i niefinansowego angażowania się w spółkach. Odpowiemy i wyjaśnimy: czy radni mają prawo do bezpośredniej kontroli w spółce, czy mają prawo do przeglądu dokumentów i żądania wyjaśnień, jakie są obecnie granice nadzoru i kontroli w świetle zmian w kodeksie spółek, a także przepisach o zasadach rachunkowości? Jak zmiany w KSH wpłyną na zakres uprawnień wykonywanych w ramach nadzoru przez komórki organizacyjne urzędu.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do radnych, członków komisji rewizyjnych rady, organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego wykonujących obowiązki nadzoru właścicielskiego, członków rad nadzorczych, przedstawicieli zarządów, skarbników jst., głównych księgowych jst. oraz spółek , kadry kierowniczej i pracowników urzędów zajmujących się z ramienia organu wykonawczego czynnościami nadzoru, kontrolerów wewnętrznych i audytorów.

Prowadzący:
prawnik, praktyk i specjalista w zakresie prawa samorządowego i finansów publicznym. Posiada uprawnienia wymagane dla członków rad nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa oraz była członkiem rady nadzorczej w spółce energetyki cielnej.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – podstawowe przepisy i zmiany w Kodeksie spółek handlowych.

2. Rodzaje spółek i zasady tworzenia przez jst (aport rzeczowy, finansowy oraz wysokość udziałów, działalność w sferze użyteczności publicznej).

3. Obowiązki kontrolne i nadzorcze organu właścicielskiego nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego – zadania organu wykonawczego oraz organu stanowiącego – uprawnienia wspólnika.

4. Zasady organizacji nadzoru i kontroli w strukturze urzędu – regulacje wewnętrzne (modele - rozwiązania praktyczne).

5. Zasady, cele i instrumenty nadzoru organów wewnętrznych spółki nad działalnością zarządu – rada nadzorcza, czy komisja rewizyjna, obowiązki zarządu i rady nadzorczej w świetle zmian w KSH.

6. Wpływ zmian wprowadzonych w KSH od 13 października 2022 r. na sposoby nadzoru.

7. Regulacje dotyczących składu władz zarządzających, kontrolnych, rewizyjnych, pełnomocników spółek z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców (czy skarbnik może być członkiem rady nadzorczej?).

8. Uprawnienia radnych do wykonywania bezpośredniej kontroli, do uzyskiwania informacji i materiałów oraz wglądu w działalność spółek.

9. Powiązanie instrumentów wynagradzania kadry zarządzającej i członków rad nadzorczych z efektywnością spółki.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki, udzielenia absolutorium członkowi zarządu przez walne zgromadzenie – warunkiem części zmiennej wynagrodzenia.

11. Metoda wskaźnikowa dla oceny efektywności.

12. Formy wsparcia spółek komunalnych z udziałem jst. Podwyższenie kapitału, dopłaty do kapitału, dotacje, poręczenia, zrekompensowanie kosztów jakie ponosi spółka z tytułu wykonywania zadań własnych gminy.

13. Wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności spółki dla dokonania oceny efektywności zarządzania spółką oraz ustalenia wynagrodzenia zmiennego (wybrane przykłady).

14. Liczba i wartość posiadanych akcji, udziałów w spółkach jst, zmiany oraz zasady zbycia – nowy, obowiązkowy element informacji do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego.

15. Wybrane orzecznictwo oraz rozstrzygnięcia nadzorcze.

16. Przykłady nieprawidłowości w systemie nadzoru.


Odpowiemy m.in. na pytania:

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji