ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi oraz Skarbu Państwa według najnowszego stanu prawnego i orzecznictwa


Termin: 16 gru 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
geodeta uprawniony, pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jst w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Program szkolenia

1.Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami.


2.Zakres regulacji ustawowych, najnowsze zmiany w przepisach prawnych wprowadzone w ostatnich latach


3.Różne definicje nieruchomości w polskim systemie prawnym i jak sobie z tym radzić.


4.Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej.


5.Cel publiczny w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.


6.Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.

6.1.Zasoby nieruchomości. Plany wykorzystania zasobów. Uchwały o gospodarowaniu i dotyczące gospodarowania.

6.2.Sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w posiadanie zależne, umowy dzierżawy i umowy najmu. Użytkowanie i użyczenie nieruchomości. Posiadanie bezumowne nieruchomości gminnych i SP.

6.3.Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.

6.4.Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.

6.5.Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych

6.6.Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości, waloryzacja opłat z różnych tytułów, rola operatów szacunkowych.

6.7.Prawidłowa gospodarka lokalami komunalnymi.


7.Podziały nieruchomości.

7.1.Podziały w tzw. w trybie rolnym a podziały zatwierdzane decyzjami administracyjnymi – najnowsze orzecznictwo.

7.2.Strony postępowania o podział nieruchomości, jak prawidłowo powinien być sporządzony wniosek o podział, opiniowanie (postanowienie administracyjne) podziału, treść decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału, jakie elementy powinna zawierać mapa z projektem podziału?

7.3.W jaki sposób i jakim trybem podzielić nieruchomość położoną na terenach objętych różnymi funkcjami w planie?

7.4.Limit powierzchniowy 0,3000 ha ograniczający podziały nieruchomości ujęty w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Warunek przeniesienia własności nieruchomości w ciągu 6 miesięcy i skutki prawne jego niedotrzymania.

7.5.Tryb postępowania przy wydzielaniu działek pod drogi publiczne w oparciu o art. 98 Ustawy. Odszkodowania za przejęte grunty z mocy prawa.

7.6.Jak przygotować decyzję warunkową i co oznacza termin „dostęp do drogi publicznej”? Służebność drogi koniecznej.

7.7.Podziały nieruchomości niezależnie od planu miejscowego w trybie art. 95 Ustawy;

7.8.Podziały nieruchomości zabudowanych;

7.9.Wydzielenia nieruchomości pod tzw. cel publiczny.


8.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


9.Opłaty adiacenckie z różnych tytułów i inne opłaty w gospodarowaniu nieruchomościami.


10.Wydzierżawianie, użyczanie, prawa rzeczowe ograniczone w gospodarowaniu nieruchomościami – aspekty prawne, praktyczne, orzecznictwo.


11.Prawo pierwokupu i pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.


12.Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości.


13.Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie gospodarki jst i SP nieruchomościami stwierdzane w trakcie kontroli regionalnych izb obrachunkowych.


14.Wzory różnych pism i umów oraz procedury.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 gru 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji