ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Naruszenie stanu wód na gruncie- prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie, problemy praktyki, orzecznictwo


Termin: 13 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Omówienie procedury prawidłowego postępowania w sprawie wydawania decyzji dot. naruszenia stanu wód na gruncie. Omówienie kwestii dot. utrzymywania urządzeń wodnych. Omówienie kwestii dot. utrzymywania melioracji. Omówienie problemów praktycznych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, przypadków z praktyki trenera oraz uczestników szkolenia. Odpowiadanie na pytania, dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów praktycznych, wymiana doświadczeń.

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin/miast (Wydziały/Referaty Ochrony Środowiska i in. zajmujące się problematyką prawa wodnego). Pracownicy Wód Polskich. Inni zainteresowani problematyką szkolenia.

Prowadzący:
radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), szkolenia prowadzi od 2012 r., specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego. Od stycznia 2014 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia, podstawy prawne

2. Obowiązki w zakresie utrzymania „prawidłowego” stanu wód, kto za co odpowiada w świetle prawa wodnego, przepisów budowlanych i in.

3. Prowadzenie postępowań dot. naruszenia stanu wód na gruncie:

1) Co do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2018 r

2) Co do postępowań prowadzonych po 1 stycznia 2018 r


4. Kwestie proceduralne:

1) Wszczęcie postępowania

2) Obowiązek zapewnienia czynnego udziału stron postępowania:

a) Kto jest stroną postępowania

b) Kwestie problematyczne- nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.


3) Przeprowadzanie czynności dowodowych- oględziny

4) Ekspertyza biegłego:

a) Czy w każdej sprawie należy powołać biegłego?

b) Zakres ekspertyzy-na co zwracać uwagę i czego wymagać od eksperta

c) Kwestionowanie ekspertyzy przez stronę postępowania-czy mamy obowiązek zlecać nową ekspertyzę

d) Tzw. kontrekspertyza i jej ocena przez organ prowadzący postępowania

e) Ocena ekspertyzy i ewentualnej kontrekspertyzy w świetle zasad ogólnych KPA, prawidłowej oceny materiału dowodowego oraz art. 107 par. 3 KPA

f) Wskazania SKO czy sądów administracyjnych w zakresie ekspertyzy

g) Czy można stronę obciążyć kosztami ekspertyzy?


5) Badanie zarzutu przedawnienia- jak podchodzić do upływu 5 lat od dowiedzenia się o szkodzie (jakie czynności procesowe podejmować celem ustalenia tego faktu)

6) Rozstrzygnięcie w razie niespełnienia przesłanek z art. 234 Pr.wod.

7) Rozstrzygnięcie w razie spełnienia przesłanek z art. 234 Pr.wod.-jak prawidłowo sformułować decyzję zwłaszcza w zakresie doprecyzowania nakazanych obowiązków

8) Właściwość innych organów i spory kompetencyjne:

a) Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 191 Pr.wod.- w tym wskazanie, co to są urządzenia wodne i zakresu obowiązków ich utrzymywania.

b) Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 206 Pr.wod. -w tym wskazanie obowiązków dot. utrzymywania melioracji wodnych

c) Jakie dowody musi posiadać gmina by móc przekazać sprawę do Wód Polskich?

d) Kiedy właściwy jest nadzór budowlany?

e) Obowiązek wyłączenia się przez gminę od prowadzenia konkretnego postępowania


f) Inne problemy-np. kwestia kolizji miedzy art. 234 Pr.wod. a art. 26 ustawy o odpadach,

9) Kwestie dot. niewykonania nakazu:

a) Czy można prolongować termin wpisany w decyzji?


b) Kiedy wszczynać postępowanie egzekucyjne w administracji?

10) Ugoda wodnoprawna:

a) Kiedy może być zawarta

b) Zatwierdzanie ugody


11) Inne problemy praktyczne:

a) „Spory sąsiedzkie”

b) Pieniackie wnioski o wszczęcie postępowania

12) Kwestie dot. możliwości dochodzenia odszkodowań


5. Odpowiadanie na pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.


PYTANIA MOŻNA ZADAWAĆ NA KAŻDYM ETAPIE SZKOLENIA

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 12 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji