ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Zamówienia publiczne w zakresie odbioru odpadów komunalnych – kluczowe aspekty przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania z uwzględnieniem zamówień udzielanych w formule in-house


Termin: 08 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Głównym celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych punktów ścieżki postępowania oraz praktycznych aspektów planowania, przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielania zamówień. Bardzo istotnym obszarem szczegółowo omawianym podczas szkolenia będzie kwestia zawierania oraz zmiany umów o udzielenie zamówienia publicznego, zwłaszcza w kontekście zmiennych i niezależnych warunków realizacji zamówienia – jak zaplanować optymalne mechanizmy umowy, kiedy i na jakiej podstawie możliwe jest wprowadzanie zmian do umowy. Treść szkolenia uwzględnia również udzielanie zamówień publicznych własnym spółkom na zasadach in-house w trybie z wolnej ręki. Omówienie wszystkich aspektów udzielania zamówień w zakresie odbioru odpadów dokonane zostanie na tle orzecznictwa KIO i sądów, jak również wyników kontroli prowadzonych w tym obszarze przez różne służby kontrolne. To również doskonała okazja do pogłębienia i usystematyzowania wiedzy, a przede wszystkim okazja do wymiany doświadczeń uczestników w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Adresaci:
Przedstawiciele jednostek samorządu gminnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usługi odbioru odpadów, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

Prowadzący:
pecjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, audytu i kontroli projektów unijnych oraz kontroli zarządczej. Od 2008 r. trener i doradca w zakresie zamówień publicznych i kontroli zarządczej. Przez 20 lat związany z administracją publiczną – ma doświadczenie jako audytor wewnętrzny, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie oraz kontroli projektów unijnych.

Program szkolenia

I. Podstawa to dobry fundament – czyli jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:


1) Szacowanie wartości zamówienia:

- podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,

- określamy przedmiotowy zakres zamówienia publicznego – definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej, w kontekście odbioru różnych odpadów,

- udzielanie zamówień w częściach – podstawy łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia,

- szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.


2) Przedmiotowy zakres zamówienia:

- jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący oraz niedyskryminujący opis przedmiotu zamówienia,

- zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia,

- dobór efektywnych kryteriów oceny ofert,

- wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,

- przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu na odbiór odpadów,

- przedmiotowe środki dowodowe.


3) Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:

- cel formułowania warunków udziału w postępowaniu,

- proporcjonalność i adekwatność wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu,

- podstawy wykluczenia z uwzględnieniem pozaustawowymi przesłankami związanymi z działaniami wojennymi w Ukrainie,

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz poleganie wykonawcy na zasobach i potencjale innych podmiotów,

- podwykonawstwo,

- podmiotowe środki dowodowe.


4) Wybór trybu postępowania dla zamówień powyżej i poniżej progów unijnych.


II. Badanie i ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej – kluczowe obszary procedury:

- poprawność oferty w zamówieniach publicznych co do formy, sposobu złożenia oraz treści,

- kluczowe aspekty związane z dokumentami składanymi przez wykonawców oraz środkami komunikacji - forma i zakres dokumentów, elektroniczne podpisy, przegląd nieprawidłowości i ich skutki,

- termin związania ofertą – zasady wyznaczania i wydłużania terminu,

- negocjacje ofert w trybie podstawowym,

- badanie rażąco niskiej ceny,

- wyjaśnienie treści oferty, poprawianie omyłek w ofercie,

- podstawy odrzucenia oferty,

- unieważnienie postępowania,

- wybór oferty najkorzystniejszej,

- obowiązki informacyjne zamawiającego,

- protokół postępowania – zasady prowadzenia i udostępniania.


III. Zamówienia w zakresie odpadów komunalnych udzielane w formule in-house:

- dopuszczalne formy realizacji zadań własnych gminy,

- jakie zadania mogą być powierzone na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej,

- kiedy możemy zlecić odbiór odpadów „naszej” spółce,

- przesłanki stosowania trybu z wolnej ręki przy odbiorze odpadów,

- zasada racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych a możliwość zlecenia zadań własnej spółce,

- obowiązku informacyjne – ogłoszenia w trybie z wolnej ręki,

- co należy wiedzieć o udzielaniu zamówienia w trybie z wolnej ręki,

- mechanizmy nadzorcze nad poprawnością udzielania zamówień w formule in-house.


IV. Umowy o zamówienie publiczne:

- treść umowy i termin zawarcia,

- obligatoryjne i niedozwolone klauzule umowne,

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- odstąpienie, wypowiedzenie oraz unieważnienie umowy,

- kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie,

- zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy,

- konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 08 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji